Działalność organizacyjna Karaimów z pierwszej fali emigracji rosyjskiej w przededniu II wojny światowej na podstawie korespondencji z hachanem Serają Szapszałem

Mariola Abkowicz

info@karaimi.org
Section of Hebrew, Aramaic and Karaim Studies, Department of Asian Studies, Adam Mickiewicz University (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6188-5955

Abstrakt

Korespondencja hachana Seraji Szapszała z okresu 20-lecia międzywojennego pozwala na poznanie nowych aspektów karaimskiego życia społecznego w Europie pierwszej połowy XX w. Aktywizacja organizacyjna Karaimów z pierwszej fali emigracji rosyjskiej (białych) w Niemczech oraz w Czechosłowacji oraz podporządkowanie nowoutworzonych organizacji hachanowi Rzeczypospolitej Polskiej miały duże znaczenie również dla uchronienia społeczności karaimskich w Polsce i Związku Sowieckim przed zagładą. W latach 1934–1939 zabiegi poczynione przez Michała (Musę) Kowszanły, Siemiona Duwana oraz Seraję Szapszała dały podstawę przyjęcia przez nazistowskie Niemcy przepisów, na mocy których, Karaimi byli uznani za „aryjczyków” i nie podlegali ograniczeniom wprowadzonym przez norymberskie ustawy rasowe.


Słowa kluczowe:

Karaims in Germany, Karaims in Czechoslovakia, Karaims in Romania, Seraya Shapshal, Michal Kovshanly, Karaims and the Nuremberg Laws

Bibliografia

Czortkower, S., 1938, Die Abstammung und Rassenstruktur der Karaimen, „Przegląd Antropologiczny”, 12, s. 678–680. Google Scholar

Dubiński, A., 2011, Fortuna kołem się toczy, „Awazymyz”, 3 (32), s. 4–11. Google Scholar

Feferman, K., 2011, Nazi Germany and the Karaites in 1938–1944: between racial theory and Realpolitik, „Nationalities papers”, 39 (2), s. 277–294. Google Scholar

Gini, C., 1936, I Caraimi di Polonia e Lituania, „Genus”, t. 2., nr 1/2, s. 1–56. Google Scholar

Kaleta, P., 2014a, Karaimové jako součást ruské emigrace v meziválečném Československu, „Český Lid”, t. 101, nr 3, s. 257–277. Google Scholar

Kaleta, P., 2014b, Mój Ojciec pochodził z Eupatorii. Wybitny czeski pisarz Michal Ajvaz opowiada o swoich karaimskich korzeniach”, „Awazymyz”, 1 (42), s. 12–14. Google Scholar

Kefeli, M., 2007, Karaimi we Francji, „Awazymyz”, 3 (17), s. 3–9. Google Scholar

Kropotov, V.S., 2004, Voennye tradicii krymskih karaimov, Doliâ, Simferopoĺ. Google Scholar

Müller, H., 2010, Religionswissenschaftliche Minoritätenforschung: Zur religionshistorischen Dynamik der Karäer im Osten Europas, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden. Google Scholar

Reicher, M., 1932, Sur les groupes sanguins des Caraïmes de Troki et de Wilno, „Anthropologie”, 10, s. 259–267. Google Scholar

Schreiber, W., 1910, Badania nad antropologią dzieci chrześcijańskich, żydowskich i karaimskich w Galicyi, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego nr 4, Warszawa. Google Scholar

Schreiber, W., 1910, Zur Anthropologie der Karaimkinder Galiziens, „Archiv für Anthropologie”, 37 (t. 9 serii nowej), s. 64–74. Google Scholar

Steiniger, F., 1944a, Bilder von Karaimen und Tataren im Ostland, „Natur und Volk”, 74 (1/2), s. 39–48. Google Scholar

Steiniger, F., 1944b, Bilder von Karaimen und Tataren im Ostland, „Natur und Volk”, 74 (3/4), s. 78–83. Google Scholar

Sulimowicz, A., 2013, Artystka niestała w uczuciach: Tamara Duwan, „Awazymyz”, 4 (41), s. 4–7. Google Scholar

Talko-Hryncewicz, J., 1904, Karaimi vel Karaici litewscy. Zarys antropologiczno-etnologiczny, Materjały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne Akademji Umiejętności w Krakowie, nr 7, s. 44–100. Google Scholar

Zajączkowska-Łopatto, M.-E., 2011, Droga Jerzego Łopatto, „Awazymyz”, 4 (33), s. 4–8. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2014-12-30

Cited By / Share

Abkowicz, M. (2014). Działalność organizacyjna Karaimów z pierwszej fali emigracji rosyjskiej w przededniu II wojny światowej na podstawie korespondencji z hachanem Serają Szapszałem. Almanach Karaimski, 3, 7–24. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.01

Autorzy

Mariola Abkowicz 
info@karaimi.org
Section of Hebrew, Aramaic and Karaim Studies, Department of Asian Studies, Adam Mickiewicz University Polska
https://orcid.org/0000-0001-6188-5955

Statystyki

Abstract views: 126
PDF downloads: 107


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.