Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała i Aleksandra MardkowiczaAbstrakt

NOTA EDYTORSKA Publikowana korespondencja zawiera dwa zbiory listów profesora Ananiasza Zajączkowskiego. Pierwszy z nich, pochodzący z lat 1928–1948, kierowany był do Hachana J.E. Hadży Seraji Chana Szapszała. Drugi, z lat 1933–1939, do redaktora Aleksandra Mardkowicza. Niestety nie zachowały się ich listy do A. Zajączkowskiego, spłonęły one bowiem wraz z jego archiwum i księgozbiorem w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. Zbiór pierwszy składa się z 58 listów i kart pocztowych zachowanych w kolekcji dokumentów S. Szapszała w Bibliotece Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie pod sygn. F-143. Zbiór drugi liczący 18 listów i kart pocztowych przekazanych przez wdowę po Aleksandrze Mardkowiczu przechowywany jest w Archiwum Związku Karaimów Polskich. Treść listów jest czytelna, poza nielicznymi fragmentami, które zaznaczono wielokropkiem w nawiasach zwykłych. Zachowano oryginalną pisownię, wprowadzono tylko niewielkie zmiany uwzględniając zmiany ortografii polskiej wprowadzone w 1936 r. Dotyczą one m.in. zmiany „e” na „i, y”, rozdzielnego i łącznego pisania grup wyrazowych. Zachowano natomiast wszelkie odstępstwa od współczesnej normy języka polskiego. Skróty rozwiązano przy pierwszym wystąpieniu, a w przypisach starano się podawać jedynie niezbędne wyjaśnienia, dane biograficzne niedostępne w encyklopediach i słownikach biograficznych, natomiast obszerniej uwzględniono dane bibliograficzne. Zapisy w alfabetach arabskim, hebrajskim, rosyjskim i tureckim zachowano w oryginalnej pisowni, a w przypisach zastosowano uproszczony polski zapis wyrazów arabskich i perskich. Układ graficzny listów znormalizowano, ujednolicono miejsca nagłówków, dat i miejsce nadania, formuł końcowych i podpisu. Wszelkie uzupełnienia zaznaczono za pomocą nawiasów kwadratowych, a brakujące wyrazy i poprawną formę pisowni w nawiasach zwykłych.


Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


Pawelec, M. (2013). Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała i Aleksandra Mardkowicza. Almanach Karaimski, 2, 63. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/189

Mariusz Pawelec  lip3012@gmail.comCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.