Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego.

Zbiór tekstów

  • Mariusz Pawelec Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: Aleksander Mardkowicz, czasopisma, prawo notarialne, II Rzeczpospolita, Łuck

Abstrakt

Nieznanym dotąd aspektem działalności publicznej Aleksandra Mardkowicza była jego publicystyka dotyczącą zagadnień prawa notarialnego. Zbiór tekstów obejmuje sześć jego artykułów i polemik oraz jedną replikę na jego wystąpienie. Napisał je będąc notariuszem w Łucku. Teksty ukazały się w latach 1932-1935 w Warszawie w dwutygodniku „Notarjat i Hipoteka”.

Biogram autora

Mariusz Pawelec, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych

Doktor nauk humanistycznych, badacz kultury religijnej, edytor materiałów źródłowych do dziejów stosunków wyznaniowych w epoce nowożytnej. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji oraz międzynarodowej Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor rocznika „Almanach Karaimski”, autor (bądź współautor) siedmiu publikacji książkowych oraz szeregu artykułów i opracowań. Adres do korespondencji: lip3012@gmail.com.

Bibliografia

Bibliografia giuridica internazionale, a cura di Salvatore Galgano, ed. Instituto Italiano di studi legislativi, vol. VI, Rome 1937.

Burakowski, Tadeusz, Bibljografia notarjatu polskiego 1919–1933, „Przegląd Notarialny” 1935, nr 3-4, s. 79–84.

Czarnecki, W[acław], Jeszcze o art. 76 projektu ustawy notarjalnej, „Notarjat-Hipoteka” 1933, nr 12 (56), s. 3.

Deržavnyj arhìv Volins’koї oblasti: Putivnik, naukovyi redaktor Gennadij Bondarenko. Luck’: Nadstir’â 2011

Ivánka, Aleksander, Wspomnienia skarbowca 1927–1945, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967.

Mardkowicz, A[leksander], Art. 76 projektu ustawy notarialnej. Sporządzanie aktów dla niepiśmiennych, „Notarjat-Hipoteka”, 1933, nr 7 (51), s. 2–3.

Mardkowicz, A[leksander], Jeszcze o opłacie stemplowej od cesji i pełnomocnictwa. Kilka słów repliki w odpowiedzi na wywody p. Achillesa Rosenkranza, „Notariat-Hipoteka”, 1932, nr 18 (26), s. 6–7.

Mardkowicz, A[leksander], Na marginesie ustawy stemplowej. Cesja. — Pełnomocnictwo, „Notarjat-Hipoteka”, 1932, nr 12 (20), s. 13.

Mardkowicz, A[leksander], W sprawie zamiany nieruchomości (artykuł dyskusyjny), „Notarjat-Hipoteka”, 1935, nr 4, s. 45.

Mardkowicz, Aleksander, Kilka kwestii wątpliwych z projektu ustawy notarialnej. „Notarjat-Hipoteka”, 1933, nr 12 (56), s. 1–2.

Mardkowicz, Aleksander, W splocie przepisów, „Notarjat-Hipoteka”, 1934, nr 1-2 (74–75), s. 2–3.

Niemirowicz-Szczytt, Adam, Poświadczenie odpisu pełnomocnictwa. Pokwitowanie z odbioru protestu, „Notarjat-Hipoteka” 1932, nr 20 (28), s. 9–10.

Od Redakcji: Kol. B. Bazilewicz, „Notarjat-Hipoteka” 1935, nr 3, s. 36.

Pawelec, Mariusz, Aleksander Mardkowicz jako kolekcjoner folkloru karaimskiego, „Almanach Karaimski” 7, 2018, s.

Pawelec, Mariusz, Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944), „Almanach Karaimski” 4, 2015, s. 19–32.

Płaza, Stanisław, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, część 3: Okres międzywojenny, Kraków: Księgarnia Akademicka 2001.

Rakowiecki, Bronisław, Na marginesie polemiki o kryteria podstawowe i niektóre postanowienia ustawy stemplowej, „Notarjat-Hipoteka” 1932, nr 19 (27), s. 4–6.

Rosenkranz, Achilles, Na marginesie ustawy stemplowej. I. Kryterja podstawowe. II. Cesja. Pełnomocnictwo, „Notarjat-Hipoteka” 1932, nr 16 (24), s. 7–10.

Rosenkranz, Achilles, Ustawa o opłatach stemplowych wraz z przepisami wykonawczemi. Teksty i komentarz, nakładem Izby Przemysłowo-Handlowej, Warszawa 1933.

Sulimowicz, Anna, Listy do Łucka. Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananiasza Zajączkowskiego, „Almanach Karaimski” 2, 2013, s. 37–60.

Z sali sądowej: Sprawa trzech notariuszów łuckich, „Wołyń: tygodnik społeczny, polityczny i gospodarczy” 1937, nr 24, s. 10.

Z życia organizacyjnego: Oddział w Łucku, „Notarjat-Hipoteka” 1939, nr 5-6, s. 61.

Z życia organizacyjnego: Protokół, „Notarjat-Hipoteka” 1938, nr 13-22, s. 208–209.

Zajączkowski, Włodzimierz, Mardkowicz (Mardkowicz Kokizow) Aleksander, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 19, Kraków: Polska Akademia Nauk 1974, s. 617–618.

Opublikowane
2019-01-22
Dział
Materiały źródłowe