Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego.

Zbiór tekstów


Abstrakt

Nieznanym dotąd aspektem działalności publicznej Aleksandra Mardkowicza była jego publicystyka dotyczącą zagadnień prawa notarialnego. Zbiór tekstów obejmuje sześć jego artykułów i polemik oraz jedną replikę na jego wystąpienie. Napisał je będąc notariuszem w Łucku. Teksty ukazały się w latach 1932-1935 w Warszawie w dwutygodniku „Notarjat i Hipoteka”.


Słowa kluczowe

Aleksander Mardkowicz; czasopisma; prawo notarialne; II Rzeczpospolita; Łuck

Bibliografia giuridica internazionale, a cura di Salvatore Galgano, ed. Instituto Italiano di studi legislativi, vol. VI, Rome 1937.

Burakowski, Tadeusz, Bibljografia notarjatu polskiego 1919–1933, „Przegląd Notarialny” 1935, nr 3-4, s. 79–84.

Czarnecki, W[acław], Jeszcze o art. 76 projektu ustawy notarjalnej, „Notarjat-Hipoteka” 1933, nr 12 (56), s. 3.

Deržavnyj arhìv Volins’koї oblasti: Putivnik, naukovyi redaktor Gennadij Bondarenko. Luck’: Nadstir’â 2011

Ivánka, Aleksander, Wspomnienia skarbowca 1927–1945, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967.

Mardkowicz, A[leksander], Art. 76 projektu ustawy notarialnej. Sporządzanie aktów dla niepiśmiennych, „Notarjat-Hipoteka”, 1933, nr 7 (51), s. 2–3.

Mardkowicz, A[leksander], Jeszcze o opłacie stemplowej od cesji i pełnomocnictwa. Kilka słów repliki w odpowiedzi na wywody p. Achillesa Rosenkranza, „Notariat-Hipoteka”, 1932, nr 18 (26), s. 6–7.

Mardkowicz, A[leksander], Na marginesie ustawy stemplowej. Cesja. — Pełnomocnictwo, „Notarjat-Hipoteka”, 1932, nr 12 (20), s. 13.

Mardkowicz, A[leksander], W sprawie zamiany nieruchomości (artykuł dyskusyjny), „Notarjat-Hipoteka”, 1935, nr 4, s. 45.

Mardkowicz, Aleksander, Kilka kwestii wątpliwych z projektu ustawy notarialnej. „Notarjat-Hipoteka”, 1933, nr 12 (56), s. 1–2.

Mardkowicz, Aleksander, W splocie przepisów, „Notarjat-Hipoteka”, 1934, nr 1-2 (74–75), s. 2–3.

Niemirowicz-Szczytt, Adam, Poświadczenie odpisu pełnomocnictwa. Pokwitowanie z odbioru protestu, „Notarjat-Hipoteka” 1932, nr 20 (28), s. 9–10.

Od Redakcji: Kol. B. Bazilewicz, „Notarjat-Hipoteka” 1935, nr 3, s. 36.

Pawelec, Mariusz, Aleksander Mardkowicz jako kolekcjoner folkloru karaimskiego, „Almanach Karaimski” 7, 2018, s.

Pawelec, Mariusz, Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944), „Almanach Karaimski” 4, 2015, s. 19–32.

Płaza, Stanisław, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, część 3: Okres międzywojenny, Kraków: Księgarnia Akademicka 2001.

Rakowiecki, Bronisław, Na marginesie polemiki o kryteria podstawowe i niektóre postanowienia ustawy stemplowej, „Notarjat-Hipoteka” 1932, nr 19 (27), s. 4–6.

Rosenkranz, Achilles, Na marginesie ustawy stemplowej. I. Kryterja podstawowe. II. Cesja. Pełnomocnictwo, „Notarjat-Hipoteka” 1932, nr 16 (24), s. 7–10.

Rosenkranz, Achilles, Ustawa o opłatach stemplowych wraz z przepisami wykonawczemi. Teksty i komentarz, nakładem Izby Przemysłowo-Handlowej, Warszawa 1933.

Sulimowicz, Anna, Listy do Łucka. Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananiasza Zajączkowskiego, „Almanach Karaimski” 2, 2013, s. 37–60.

Z sali sądowej: Sprawa trzech notariuszów łuckich, „Wołyń: tygodnik społeczny, polityczny i gospodarczy” 1937, nr 24, s. 10.

Z życia organizacyjnego: Oddział w Łucku, „Notarjat-Hipoteka” 1939, nr 5-6, s. 61.

Z życia organizacyjnego: Protokół, „Notarjat-Hipoteka” 1938, nr 13-22, s. 208–209.

Zajączkowski, Włodzimierz, Mardkowicz (Mardkowicz Kokizow) Aleksander, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 19, Kraków: Polska Akademia Nauk 1974, s. 617–618.

Pobierz

Opublikowane : 2019-01-22


Pawelec, M. (2019). Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego. Almanach Karaimski, 7, 145-180. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.08

Mariusz Pawelec  lip3012@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych  Polska

Doktor nauk humanistycznych, badacz kultury religijnej, edytor materiałów źródłowych do dziejów stosunków wyznaniowych w epoce nowożytnej. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji oraz międzynarodowej Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor rocznika „Almanach Karaimski”, autor (bądź współautor) siedmiu publikacji książkowych oraz szeregu artykułów i opracowań. Adres do korespondencji: lip3012@gmail.com.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.