Komunikat z przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich przy książkach karaimskich w latach 2013–2014


Abstrakt

W latach 2013 i 2014 trwały prace konserwatorskie przy rękopisach i starych drukach karaimskich prowadzone przez prof. dr hab. Elżbietę Jabłońską, i dr Małgorzatę Pronobis–Gajdzis. Oba projekty zostały zrealizowane przez Związek Karaimów Polskich z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwalifikacja obiektów do konserwacji i restauracji odbyła się na podstawie oceny stanu zachowania całej kolekcji starych druków i rękopisów znajdujących się w prywatnych zbiorach, przygotowanej przez mgr Magdalenę Dalke. Wytypowane do konserwacji książki były w bardzo złym stanie zachowania, przede wszystkim były bardzo brudne, niektóre posiadały duże zniszczenia mechaniczne. Stan zachowania kodeksów stanowił przesłankę do podjęcia natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. W 2013 r. wykonane konserwację–restaurację pięciu obiektów, a w 2014 r. kolejnych dziewięciu. Podstawowym celem przeprowadzanych zabiegów było powstrzymanie zachodzących w obiektach procesów destrukcji materiałów, zabezpieczenie ich przed dalszym, postępującym niszczeniem. Zrealizowanie zadania wpłynęło na znaczne polepszenie stanu fizycznego materii i ogromnie podniosło ich walor estetyczny i ekspozycyjny. Przywrócenie książkom funkcji użytkowej łączyło się z dużą ingerencją w konstrukcję obiektów i jej elementy. Poprawę funkcji estetycznej osiągnięto bez zbędnych zabiegów stricte „estetyzujących”. Wszystkie obiekty zostały ponadto zdigitalizowane, co pozwoli korzystać z nich do celów badawczych przy ograniczeniu do minimum fizycznego kontaktu z obiektami.


Dalke,Magdalena, „Ocena konserwatorska książek karaimskich z księgozbioru Józefa Sulimowicza”, Toruń UMK ZKPiS 2013, promotor: dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis.

Pomian, Krzysztof, Zbieracze i osobliwości, Warszawa 1996

Pobierz

Opublikowane : 2017-03-06


Pronobis-Gajdzis, M. (2017). Komunikat z przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich przy książkach karaimskich w latach 2013–2014. Almanach Karaimski, 3, 223-236. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.17

Małgorzata Pronobis-Gajdzis  Malgorzata.Pronobis-Gajdzis@umk.pl
Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  Polska

Adiunkt w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie za zagadnieniach związanych z konserwacją-restauracją zabytkowych kodeksów. W 2006 r. obroniła dysertację doktorską, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dot. ochrony zabytków i muzealnictwa. Jest autorką i współautorką wielu realizacji konserwatorskich oraz kopii zabytków iluminatorstwa i piśmiennictwa, a także publikacji naukowych i popularno–naukowych.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.