Listy do Łucka

Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananiasza Zajączkowskiego


Abstrakt

One of the addressees of the letters of Prof. Ananiasz Zajączkowski was Aleksander Mardkowicz (1875–1944), a notary from Lutsk, who was one of the most affluent Karaim activists of the inter-war period. As a young man he moved to Yekaterinoslav, where he worked in a notary’s practice. There he made his debut publishing a few poems in Russian in some literary magazines. After Poland gained its independence, in 1921 Mardkowicz returned to Lutsk, where he started to play an important role in the life of the local Karaim community as a member and, for a time, a president of the Board of the community. But the major focus of his work were literary and editorial activities. As there was a need for literature which would encourage Karaim readers to develop an interest in their own language, tradition and past, towards the end of the 1920s Mardkowicz struck upon the idea of creating a Karaim publishing house. In ten years between 1930 and 1939 he published 15 brochures (most of them written by himself): four short stories, four poems, a collection of religious songs, a calendar, a Karaim-Polish-German dictionary, a grammar of the south-western dialect (written by A. Zajączkowski) and three brochures in Polish on the history and traditions of the Karaims. “Karaj Awazy”, a magazine entirely in Karaim, whose twelve issues appeared between 1931 and 1939, can be regarded as his major work. It had an enormous impact on the cultural life of Karaim communities not only in Lutsk, but in Halicz and in Lithuania as well. The letters written by Zajączkowski to Mardkowicz between the summer of 1933 and the spring of 1939 show us some unknown aspects of the relations between the editors of two Karaim magazines appearing in the same time: “Myśl Karaimska” in Vilnius and “Karaj Awazy” in Luck.


Dubiński, Aleksander, Fragmenty korespondencji prof. Tadeusza Kowalskiego z Aleksandrem Mardkowiczem, „Przegląd Orientalistyczny” 1988, nr 1 (145), s. 62–67.

Dziurzyńska, Ewa, Podróże naukowe Tadeusza Kowalskiego w świetle materiałów archiwalnych , [w:] Tadeusz Kowalski 1889–1948, „W służbie nauki” 1999, nr. 4, s. 29–53.

Kowalski, Tadeusz, Karaimische texte im Dialekt von Troki (Teksty karaimskie w narzeczu trockim), Prace Komisji Orientalistycznej PAU, nr 11, Kraków 1929.

Mardkowicz, Aleksander, Ku pamięci babińca, przeł. A. Sulimowicz, „Awazymyz” 1999, nr 2 (3), s. 5–8.

Sulimowicz, Anna, Aleksander Mardkowicz And His Endeavors to Preserve The Karaim Language, [w:] T. Majda (red.), Papers presented to the Scientific Council of the Institute of the Oriental Studies organized at the Occasion of the 75. Anniversary of Foundation of the Republic of Turkey on October 1998 at the Senato Hall of the Warsaw University , Warszawa 1999, s. 87–96.

Sulimowicz, Anna, Aleksander Mardkowicz – działacz społeczny, pisarz i wydawca, „Awazymyz” 1999, nr 2 (3), s. 3–4.

Sulimowicz, Anna, Język karaimski. Starania o jego zachowanie, „Języki obce w szkole” 2001, nr 6 (228), s. 37–43

Urzeczeni Orientem. Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Tadeusza Kowalskiego 1925–1948, red. Tadeusz Majda, Warszawa 2013.

Zajączkowski, Ananiasz, [rec.], Aleksander Mardkowicz, „Synowie Zakonu” (kilka słów o Karaimach). Łuck 1930. Str. 20, „Myśl Karaimska” 1930–1931, t. 2, z. 3–4, s. 68–70.

Zajączkowski, Ananiasz, [rec.], Aleksander Mardkowicz, O Iljaszu Karaimowiczu, zwierzchniku wojsk zaporoskich. Łuck 1931. Str. 15, „Myśl Karaimska”, 1932–1934, t. 10, s. 115–116.

Zajączkowski, Ananiasz, [rec.], Aleksander Mardkowicz, Ogniska karaimskie (Łuck, Halicz, Wilno, Troki). Łuck 1932. Str. 12, „Myśl Karaimska” 1932–1934, t. 10, s. 116.

Zajączkowski, Włodzimierz, Aleksander Mardkowicz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 19, Kraków 1974, s. 617–618.

Zarachowicz, Zarach, Uruwu jaryk ełtiwciłernin, „Karaj Awazy” 1936, z. 9, s. 2–6.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


Sulimowicz, A. (2013). Listy do Łucka. Almanach Karaimski, 2, 37-60. https://doi.org/10.33229/ak.2013.2.03

Anna Sulimowicz  ana.sulimowicz@gmail.com
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.