Statut Muzeum Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej


Abstrakt

Artykuł przedstawia Statut Muzeum Karaimskiego, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 1938 roku. Akt ten stanowił podstawę prawną funkcjonowania Muzeum Karaimów w Trokach, które zostało zorganizowane dzięki wielkiemu zaangażowaniu hachan SeraSzapszała i całej społeczności karaimskiej w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej.


Słowa kluczowe

Muzeum Karaimskie; Seraja Szapszał; Troki

Fedorowicz Irena, W służbie ziemi ojczystej. Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905–1929, Kraków: Collegium Columbianum, 2004.

Firkowicz Szymon, O Karaimskim Muzeum Historyczno-Etnograficznym na Krymie i w Polsce, „Myśl Karaimska”, 1938, z. 12, s. 22–26.

Hadži Seraja Chanas Šapšalas pasišventes tautai ir mokslai, Trakai: Trakų Istorijos Muziejus, 2011.

Muzealnictwo historyczne. Materiały z konferencji w Oświęcimiu w dniach 27–29 listopada 1973 roku, Warszawa: Min. Kultury i Sztuki. Generalny Konserwator Zabytków, 1974.

Muzealnictwo. Praca zbiorowa, red. Stefan Komornicki, Tadeusz Dobrowolski, Kraków: Wydawnictwo Związku Muzeów w Polsce, 1947.

Rogoyska Maria, Mecenat artystyczny w Polsce w latach 1918–1930, Materiały do studiów i dyskusji, 1954, nr 3–4, s. 128–200.

Sulimowicz Anna, Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Karaimskiego w Trokach, „Awazymyz”, 2009, nr 9, s. 7, DOI: https://doi.org/10.33229/az.404

Wróblewska Urszula, Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok: Trans Humana, 2015.

Wróblewska Urszula, Karaimi wileńscy w okresie międzywojennym. Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich. Edycja źródeł, Białystok: Trans Humana, 2015.

Wróblewska Urszula, Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa: Semper, 2012.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


Witkowski, R. (2021). Statut Muzeum Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Almanach Karaimski, 10, 223-232. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.8

Rafał Witkowski  witkowskirafal@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5994-3773

Rafał Witkowski, absolwent Wydziału Historycznego (1991 r.) i Wydziału Neofilologii (1994 r.) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. zatrudniony w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UAM. Za pracę doktorską pt. Jerzy Schwengel ( 1697–1766). Przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis Kościoła (Poznań 2004) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Był stypendystą The Andrew C. Duncan Catholic History Trust w Londynie, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i rządu włoskiego. Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1999–2000 wykładał na University of Notre Dame, Indiana, USA. Obecnie prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adres do korespondencji: rwitkows@amu.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.