Epizod z życia Seraja Szapszała

Rafał Witkowski

witkowskirafal@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii (Polska)

Abstrakt

After the Second World War Seraja Szapszała had intended to migrate to Poland but was prevented from doing so by the Soviet authorities and he continued to live in Soviet Lithuania instead. He worked for the Institute of History and Law in the Lithuanian Academy of Sciences. He was also involved in preserving the Karaite past in Lithuanian lands. His efforts included opening an ethnographic museum in Trakai before WWII. Szapszał composed a letter to Stalin in which he hoped to protect his own life as well as Karaite ethnographic collections.


Słowa kluczowe:

Seraja Szapszał, Karaite, Lithuania, muzeum

Bibliografia

Baskakov, N. A., Szapszał, S., Zajączkowski, A., Karaimsko-russko-polskij slavar, Moskva 1974. Google Scholar

Gąsiorowski, Stefan, Między Rosją, Persją i Turcją. Życie i działalność Seraja Szapszała w latach 1873-1927, [w:] Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy, red. E. Siemieniec-Gołaś, J. Georgiewa-Okoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 59–67. Google Scholar

Kizilov, Mikhail, Modernizacja i dejudaizacja karaimskiej gminy w międzywojennej Polsce, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2009, z. 2, s. 162–174. Google Scholar

Kizilov, Mikhail, New Materials on the Biography of S. M. Szapszał (1928–1939), [w:] Materialy Deviatoi Mezhdunarodnoi Konferentsii po ludaike, Moskva 2002. Google Scholar

Kobeckaitė, Halina, Karaimi w Wilnie i w Trokach, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1993, nr 3–4, s. 45–46. Google Scholar

Srebrakowski, Aleksander, Tatarzy i Karaimi wileńscy wobec powojennej ewakuacji ludności polskiej i żydowskiej z Litewskiej SRR, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 1999, nr 3, s. 145–156. Google Scholar

Szapszał, Seraja, Qirim Qaray Türkleri, [w:] Türk Yılı 1928, red. Yusuf Akçuraoğlu, Ankara: Yeni Matbaa 1928, wznowionym jako Türk Yılı 1928. Toplayan: Akşuraoğlu Yusuf, red.: A. Tekin, A. Z. İzgöer, Ankara 2009, s. 605–650. Google Scholar

Szapszał, Seraja, rec.: Corrado Gini, Caraimi di Polonia e Lituania, „Myśl Karaimska”, 1938, t. 12, s. 111–112. Google Scholar

Szapszał, Seraja, Przeszłość i teraźniejszość Karaimów, „Wiedza i Życie”, nr 3, Wilno 1933. Google Scholar

Yanbaeva, Yola, Iz materialov k biografii prof. S. M. Šapšala, [w:] Evrei v Rossii, St. Petersburg 1995, s. 26–35. Google Scholar

Zagreckaite, Alvyra, Dziedzictwo narodu karaimskiego w ekspozycji i zbiorach Trockiego Muzeum Historycznego, [w:] Karaj kiuniari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, red.: M. Abkowicz i H. Jankowski, przy współpr. I. Jaroszyńskiej, Wrocław 2004 [druk: 2005], s. 54–70. Google Scholar

Zajączkowski, Włodzimierz, Bibliografia prac J.E.H. Seraji Szapszała, Hachana Karaimów w Polsce 1896–1937, „Myśl Karaimska”, 1938, t. 12, s. 6–9. Google Scholar

Zajączkowski, Włodzimierz, Seraja Szapszał (8 V 1873 – 18 XI 1961), „Przegląd Orientalistyczny”, 1962, nr 1, s. 91–92. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2015-12-30

Cited By / Share

Witkowski, R. (2015). Epizod z życia Seraja Szapszała. Almanach Karaimski, 4, 167–172. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.11

Autorzy

Rafał Witkowski 
witkowskirafal@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii Polska

Doktor habilitowany, absolwent Wydziału Historycznego (1991 r.) i Wydziału Neofilologii (1994 r.) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. zatrudniony w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UAM. Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1999–2000 wykładał na University of Notre Dame (Indiana, USA). Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych; obecnie prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adres do korespondencji: rwitkows@amu.edu.pl.Statystyki

Abstract views: 89
PDF downloads: 93


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.