„Pragnę służyć Polsce”. Publiczne i okazjonalne wystąpienia hadżego Seraji Chana Szapszała, hachana Karaimów II Rzeczypospolitej z lat 1928-1936. Edycja źródłowa.

Stefan Gąsiorowski

gasiorowskistefan@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Judaistyki (Polska)
http://orcid.org/0000-0002-5984-5337

Abstrakt

Niniejszy tekst jest edycją źródłową sześciu wystąpień publicznych w języku polskim autorstwa hadżi Seraji Chana Szapszała, hachana Karaimów II Rzeczypospolitej, które pochodzą z lat 1928-1936, poprzedzonych wstępem. Trzy z nich są niedatowane i zostały napisane z okazji ingresu na stanowisko hachana, Święta 3 Maja i jubileuszu hazzana Szymona Firkowicza, a pochodzą z Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie. Natomiast trzy pozostałe: dwa listy pasterskie z powodu 10-lecia niepodległości Polski i śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przemówienie w związku z wydaniem Ustawy o stosunku państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej zostały zaczerpnięte z czasopisma „Myśl Karaimska”.


Słowa kluczowe:

hachan, Seraja Szapszał, Międzywojnie, Karaimi, wystąpienia publiczne

Bibliografia

Źródła Google Scholar

Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskiu Biblioteka. Rankraščiųi Skyrius (Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie. Dział Rękopisów), sygn. F. 143-9a, F. 143-27, F. 143-80, F. 143-88, F. 143-1001. Google Scholar

Źródła wydane Google Scholar

[Bez tytułu], „Myśl Karaimska”, R. 11: 1935-1936 z. 11 [druk.: 1936], s. 5, 124-125. Google Scholar

[Bez tytułu], „Myśl Karaimska”, T. 2: 1929 z. 1, s. 3-4. Google Scholar

[Fabiański Franciszek] Wł. Poglądowski, Czytelnia szkolna i domowa. Książka do czytania i opowiadania w szkołach początkowych I i II-klasowych, niedzielno-rzemieślniczych, na kursach wieczornych i przy nauce domowej, wyd. 6, Warszawa 1916. Google Scholar

Firkowicz Sz[emaja], Jarych Sahynycz, „Myśl Karaimska”, R. 1: 1924 z. 1, s. 14-15. Google Scholar

Firkowicz Sz[emaja], Sahysz Tienry – iucziuń, „Myśl Karaimska”, R. 1: 1925 z. 2, s. 25-26. Google Scholar

Firkowicz Sz[emaja], Siuwiar karajłarha, „Myśl Karaimska”, R. 1: 1924 z. 1, s. 13. Google Scholar

K[obecki] E[manuel], Kienesa Karaimska w Wilnie. (Z powodu rocznicy poświęcenia), „Myśl Karaimska”, R. 1: 1924 z. 1, s. 23. Google Scholar

Mickiewicz Adam, Ir-awazy igit’likkia, przeł. Sz. Firkowicz, „Myśl Karaimska”, R. 1: 1924 z. 1, s. 11-12. Google Scholar

Mickiewicz Adam, Joł kała iuśtiunia. Droga nad przepaścią w Czufut-Kale (Z „Sonetów Krymskich”), przeł. Sz. Firkowicz, „Myśl Karaimska”, R. 1: 1925 z. 2, s. 24. Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. 4, Poznań-Warszawa 1989. Google Scholar

Uroczystość wręczenia odznaczeń najwyższym duchownym: karaimskiemu i muzułmańskiemu, „Myśl Karaimska”, R. 11: 1935-1936 z. 11 [druk.: 1936], s. 123. Google Scholar

Zarachowicz Z[arach], Dziesięciolecie kapłaństwa Ułłu Hazzana Szemai Firkowicza, „Myśl Karaimska”, T. 2: 1930-1931 z. 3-4, s. 77-81. Google Scholar

Opracowania Google Scholar

Dubiński Aleksander, Szymona Firkowicza twórczość literacka w języku karaimskim, „Przegląd Orientalistyczny”, 1993 nr 3/4, s. 204-210. Google Scholar

Gąsiorowski Stefan, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku, wyd. 2, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2020, 176-177, 194-219, 232-233, 297-301, 337-353. Google Scholar

Gąsiorowski Stefan, Szapszał Seraja Markowicz (1873-1961), [w:] Polski Słownik Biograficzny. T. 47/1, red. nacz. Andrzej Romanowski, Warszawa-Kraków 2010, z. 192, s. 61-62. Google Scholar

Pawelec Mariusz, Listy do Wilna. Seraja Szapszał jako korespondent Ananiasza Zajączkowskiego, „Almanach Karaimski”, 2: 2013, s. 33. s. 19–36. https://doi.org/10.33229/ak.2013.2.02 Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-30

Cited By / Share

Gąsiorowski, S. (2023). „Pragnę służyć Polsce”. Publiczne i okazjonalne wystąpienia hadżego Seraji Chana Szapszała, hachana Karaimów II Rzeczypospolitej z lat 1928-1936. Edycja źródłowa. Almanach Karaimski, 12, 183–207. https://doi.org/10.33229/ak.1019

Autorzy

Stefan Gąsiorowski 
gasiorowskistefan@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Judaistyki Polska
http://orcid.org/0000-0002-5984-5337

Statystyki

Abstract views: 5
PDF downloads: 4


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Almanach Karaimski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.