Mgr Nadzieja Rojecka (1898-1986), botanik i fitopatolog

Stefan Gąsiorowski

gasiorowskistefan@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Judaistyki (Polska)
http://orcid.org/0000-0002-5984-5337

Abstrakt

W artykule przedstawiono dzieje życia i pracy naukowej Karaimki Nadziei Rojeckiej (1898-1986), która uzyskała magisterium z botaniki po studiach uniwersyteckich w Wilnie i Toruniu, a następnie pracowała w charakterze asystentki w Uniwersytecie Wileńskim i Toruńskim oraz w Stacji Ochrony Roślin w Wilnie i Toruniu, w końcu Instytucie Ochrony Roślin w Puławach. Należała w Polsce do wybitnych specjalistek w swojej dziedzinie badawczej.


Słowa kluczowe:

Nadzieja Rojecka, botanika, fitopatologia, Wilno, Toruń, Puławy

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne Google Scholar

Archiwum dr Anny Sulimowicz-Keruth. Google Scholar

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Materiały Ananiasza Rojeckiego, sygn. III-230 j. 60, III-230 j. 71, III-230 j. 72. Google Scholar

Źródła wydane Google Scholar

Hennelowa Józefa, Ulica Zamkowa numer 8, „Tygodnik Powszechny”, 6 września 2020, nr 36 (3713), 36–40. Google Scholar

Rojecki Ananiasz, Okruchy wspomnień. Materiały do dziejów polskiego szkolnictwa średniego w Wilnie w latach II wojny światowej, [w:] Wilno jako ognisko oświaty w latach próby. Świadectwa o szkole lat 1939–1945, zebrały i zredagowały Elżbieta Feliksiak, Marta Skorko-Barańska, Białystok 1991, s. 59–118. Google Scholar

Opracowania Google Scholar

Abrahamowicz-Pilecka Hanna, Portret damy. Marianna Zajączkowska-Abrahamowicz (1925–1990). „Awazymyz” 2011, nr 1 (30), s. 4–7, DOI: https://doi.org/10.33229/az.527. Google Scholar

Gąsiorowski Stefan, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku, wyd. II, Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2020. Google Scholar

Gąsiorowski Stefan, Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932–1939, [w:] Karaj kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, pod red. Marioli Abkowicz i Henryka Jankowskiego, przy współpr. Ireny Jaroszyńskiej, Wrocław 2004, 71–83. Google Scholar

Hanik Jan, Rojecki Ananiasz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 31, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988–1989. Google Scholar

Köhler Piotr, Majewski Tomasz, Leksykon botaników polskich. Dictionary of Polish botanists. 91. Józef Trzebiński, „Wiadomości Botaniczne” 2016, t. 60, nr 1/2, s. 51–55. Google Scholar

Kossowska-Cezak Urszula, Wpatrujący się w chmury. W 40. Rocznicę śmierci Ananiasza Rojeckiego, „Przegląd Geofizyczny”, 2018, R. 63, z. 3, s. 304–310. (przedruk: „Awazymyz” 2018, R. 28, nr 4 (61), s. 8–11, DOI: https://doi.org/10.33229/az.838. Google Scholar

Materiały do biografii, pod red. Sławomira Kalembki, oprac. Henryka Duczkowska-Moraczewska i Renata Karpiesiuk z pomocą Elżbiety Talarczyk i Ewy Wiśniewskiej, Toruń 1987. Google Scholar

Rojecka Nadzieja, Flora starego cmentarza karaimskiego w Trokach, 1934. Google Scholar

Rutkowska Irena, Józef Trzebiński, „Wiadomości Botaniczne”, 1974, t. 18, z. 4, s. 237–240. Google Scholar

Sokołowska-Rutkowska Irena, Mgr Nadzieja Rojecka, „Wiadomości Botaniczne” 1988, t. 32, z. 1, s. 3–4. Google Scholar

Ważny Jerzy, Pamięci prof. dr hab. Franciszka Ksawerego Skupieńskiego (w dwudziestolecie śmierci), „Sylwan” 1984, R. 128, nr 2, s. 68–70. Google Scholar

Zajączkowska-Łopatto Maria Emilia, Działalność zawodowa i społeczna Karaimów trockich w Warszawie w XX wieku, [w:] Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: Totoriai ir Karaimai. Orient in the Social Tradition of the Grand Duchy of Lithuania: Tatars and Karaims. Orient w tradycji społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego: Tatarzy i Karaimi. Orient v obŝestvennoj tradicii Velikogo knâžestva Litovskogo: tatary i karaimy. Straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų skaity­tų tarptautinėje mokslo konferencijoje „610-osios totorių ir karaimų įsikū­rimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinės” 2007 m. rugsėjo 13–15 d. Vilniaus universitete, pagrindu, red. nauk. Tamara Bairašau­skaitė, Vilnius 2008, s. 299–309. Google Scholar

Zajączkowska-Łopatto Maria-Emilia, Ksenia Abkowicz. Utalentowana poetka i prawniczka czuła na ludzką niedolę. „Awazymyz” 2014, R. 25, nr 3 (44), s. 8–10, DOI: https://doi.org/10.33229/az.711. Google Scholar

Zajączkowska-Łopatto Maria-Emilia, Zofia Dubińska, „Awazymyz” 2015, R. 26, nr 1, s. 9–11, DOI: https://doi.org/10.33229/az.741. Google Scholar

Zasztowt Leszek, Materiały dotyczące tajnego nauczania na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1939–1946, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1993, t. 38, nr 4, s. 71–118. Google Scholar

Zemanek Alicja, Köhler Piotr, „Mierz siłę na zamiary” – nauczanie botaniki w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939), „Analecta” 2021, R. 30, z. 1, s. 41–87. Google Scholar

Netoteka Google Scholar

http://www.iung.pl/o-instytucie/historia/ (7 IV 2021). Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-30

Cited By / Share

Gąsiorowski, S. (2021). Mgr Nadzieja Rojecka (1898-1986), botanik i fitopatolog. Almanach Karaimski, 10, 45–60. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.3

Autorzy

Stefan Gąsiorowski 
gasiorowskistefan@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Judaistyki Polska
http://orcid.org/0000-0002-5984-5337

Doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagielloń skiego i profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Państwowej Akademii Nauk. Badacz dziejów i kultury Żydów oraz Karaimów, bibliograf i biografista. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym 2 monografii: Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku (Kraków 2001) oraz Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII w. (Kraków–Budapeszt 2008). Współautor 22 tomów Bibliografii historii polskiej za lata 1991–2012 (Kraków 1994–2014). Członek Pol skiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i redakcji czasopisma naukowego „Studia Judaica”. Adres do korespondencji: st.gasiorowski@uj.edu.pl.Statystyki

Abstract views: 166
PDF downloads: 68


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.