Kraszewski, Łuck i zagadka Karaimów


Abstrakt

Wśród licznych sekretów historii odnaleźć można i ten, dotyczący zjazdu monarchów w Łucku w roku 1429. Czy w powitalnych uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele łuckiej gminy? Józef Ignacy Kraszewski był zdania, że tak. Skąd mógł to wiedzieć?


Słowa kluczowe

Łuck; Józef Kraszewski; historia; 1429

A. Mardkowicz, Synowie Zakonu (kilka słów o Karaimach), Łuck 1930.

A. Z-ski [Zajączkowski], [rec.] A. Mardkowicz, Synowie Zakonu, „Myśl Karaimska”, t. 2, 1930-1931, z. 3-4, s. 69.

A. Zajączkowski, Karaimi na Wołyniu, „Rocznik Wołyński”, t. 3, 1934, s. 168-170.

T. Kowalski, [rec.] A. Zajączkowski, Karaimi na Wołyniu, „Myśl Karaimska”, t. 11, 1935-1936, z. 11, s. 89.

J.I. Kraszewski, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy, t. 2, Wilno 1840, s. 3.

J.I. Kraszewski, Litwa za Witolda, Wilno 1850.

J. Tyszkiewicz, Karaimi litewscy w czasach Witolda i sprawa przywileju datowanego rokiem 1388, „Studia Źródłoznawcze”, t. 36, 1997, s. 45-64.

J. Dlugossus, Historiae Polonicae, wyd. H. van Huyssen, t. 1, Lipsiae 1711.

J. Długosz, Opera omnia, wyd. A. Przeździecki, t. 5, Kraków 1869.

Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 11, opr. S. Gawęda [et al.], Warszawa 1985.

J. Długosz, Opera omnia, wyd. A. Przeździecki, t. 13, Kraków 1877.

M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Wołyniu, Łuck 1929.

A. Prochaska, Król Władysław Jagiełło, t. 2, Kraków 1908.

Latopisiec Litwy i kronika Ruska. Z rękopisu sławiańskiego, wyd. I. Daniłowicz, Wilno 1827.

T.J. Stecki, Łuck starożytny i dzisiejszy, Kraków 1876.

A. Wojnicz, Łuck na Wołyniu. Opis historyczno-fizjograficzny, Łuck 1922.

O. Olijnik, J. Chodorkowski, Jerozolima w architekturze i urbanistyce dawnej Rusi i na Ukrainie, [w:] Jerozolima w kulturze europejskiej, red. P. Paszkiewicz, T. Zadrożny, Warszawa 1997.

J. Tyszkiewicz, Karaimi litewscy i polscy, „Ziemia”, 1982.

J. Tyszkiewicz, Dzieje Karaimów w państwie polsko-litewskim do końca XV wieku i ich związki z Krymem, [w:] Karaimi, red. B. Machul-Telus, Warszawa 2012.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-30


PawelecM. (2014). Kraszewski, Łuck i zagadka Karaimów. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(4 (45), 16-19. https://doi.org/10.33229/az.729

Mariusz Pawelec  lip3012@gmail.com

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##