Czy Karaimi mieszkali niegdyś w Dawidowie?

Z dziejów pewnej mistyfikacji


Abstrakt

Żydowski historyk Majer Bałaban, powołując się na rzekomą miejscową tradycję, pisał o istnieniu tu gminy karaimskiej złożonej z przesiedleńców ze Lwowa. Za nim powtarzali to inni. Czy to twierdzenie znajduje jednak oparcie w źródłach?


Słowa kluczowe

Majer Bałaban; karaimskie siedliska; Dawidów

Jan Staszel, Wspomnienia Kazimierza Girtlera z podróży do Stanisławowa (1866-1867), „Rocznik

Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, t. 37, Wrocław [i in.] 1992, s. 81–116.

Tomasz Zaucha, Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława w Dawidowie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J.K. Ostrowski, t. 9, Kraków 2001, s. 31–42.

Maciej Wilamowski, Stanisław z Dawidowa h. Wilczekosy, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski, t. 42, Warszawa 2003, s. 23–26.

Majer Bałaban, Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku, Lwów 1906, s. 7.

Majer Bałaban, Karaici w Polsce, „Nowe Życie”, I, 1924, nr 1, s. 15.

Mojżesz Schorr, [rec.] M. Bałaban, Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, XXI, 1908, s. 546.

Witold Schreiber, Zur Anthropologie der Karaimkinder Galiziens, „Archiv für Anthropologie“, IX, 1910, s. 64.

Jakub Schall, Przewodnik po zabytkach żydowskich m. Lwowa, Lwów 1935, s. 8–9.

Edward Tryjarski, O ogólnej sytuacji językowej w gminach Ormian polskich, „Rocznik Orientalistyczny”, XXIII, 1960, nr 2, s. 12.

Eleonora Nadel-Golobič, Armenians and Jews in medieval Lvov. Their role in oriental trade 1400-1600, „Cahiers du Monde russe et soviétique”, XX, 1979, nr 34, s. 354.

Vladimir Melamed, Evrei vo L’vove. XIII – pervaâ polovina XX veka, L’vov 1994, s. 32.

Stefan Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku, Kraków-Budapeszt 2008.

Joseph Rohrer, Versuch über die jüdischen Bewohner der österreichischen Monarchie, Wien 1804, s. 59 („kaum zehn jüdische Familien um Gaja und Dawidow bekannt, welche Ackerbauer sind“).

Stanisław Schnür-Pepłowski, Galiciana (1778-1812), Lwów 1896.

Sprawozdania z posiedzeń za rok 1906 i 1907, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, t. 9, 1915, nr 14, s. LV.

Majer Bałaban, Historia i literatura żydowska, t. 3, Lwów-Warszawa-Kraków 1925.

Majer Bałaban, Karaici w Polsce, „Nowe Życie”, I, 1924, nr 2, s. 166, zob. tenże, Studia historyczne, Warszawa 1927.

Majer Bałaban, Zapomniany zabytek. Żydowski cmentarz we Lwowie, „Sztuka”, I, 1911, nr 4, s. 173–176,

Majer Bałaban, Z historii Żydów w Polsce. Szkice i studia, Warszawa 1920.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej, t. 3, Lwów 1872, s. 14 nota.

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-30


PawelecM. (2014). Czy Karaimi mieszkali niegdyś w Dawidowie?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(2 (43), 9-13. https://doi.org/10.33229/az.698

Mariusz Pawelec  lip3012@gmail.com

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##