Rękopisy i druki karaimskie w polskich zbiorach prywatnych. Nowe perspektywy badań karaimoznawczych


Abstrakt

This article presents the results of academic research conducted by a group of scholars in the years 2012–2016 on Karaim manuscripts owned by Polish individuals. The research was financed by the National
Science Centre (Poland) (research project nr.: 2011/03/D/HS2/00618). The article provides a concise yet exhaustive description of the privately owned printed and handwritten materials and presents a great deal of
hitherto unknown scientific data. The materials stored in private archives open up new perspectives on Karaim studies. They will undoubtedly serve as an important starting point for future research – primarily
for historians and linguists, but also for those conducting literary, cultural, and religious studies.


Abkowicz, Mariola. 2007. Karaimi Galicji w księgach metrykalnych trockiego zarządu duchownego. – Jakubowska, U. (red.): Galicyjskie spotkania. Warszawa.

Abkowicz, Mariola, 2008. Karaimska antroponimia w XIX i XX w. w świetle ksiąg metrykalnych Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach. – Bairašauskaitė, T., Kobeckaitė, H., Miškinienė, G. (red.): Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai (= Straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje „610 osios totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinės“ 2007 m. rugsėjo 13–15 d. Vilniaus universitete, pagrindu). Vilnius: 169–178.

Abkowicz, Mariola. 2012. Karaimskie życie społeczne w Polsce po 1945 roku. – Machul-Telus, B. (red.): Karaimi. Warszawa: 180–205.

Abkowicz, Mariola. 2014. Na tropach dziejów rodziny. Hazzan Ananiasz Abkowicz i jego potomkowie. – Awazymyz 3 (44): 4–7.

Abkowicz, Mariola. 2015. Towarzystwo edukacyjne „Limmud Tora”. Reforma szkolnictwa karaimskiego na początku XX w. w Trokach w świetle dokumentów. Almanach Karaimski 4: 147–165.

Abkowicz, Mariola & Sulimowicz, Anna. 2010. Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii. Wrocław.

Abkowicz, Mariola & Sulimowicz, Anna Akbike & Kameduła, Joanna. 2015. e-Jazyszłar. Karaimskie Archiwum Cyfrowe. Tom. 1. Karaimska baza literacko-bibliograficzna. Wrocław [dostępne pod adresami www: https://jazyszlar.karaimi.org/journals;https://jazyszlar.karaimi.org/books; https://jazyszlar.karaimi.org/songs].

Abkowicz, Rafał. 1999. Wspomnienie. – Awazymyz 1 (2): 4–5.

Adamczuk, Lucjan i in. (red.). 2003. Karaimi na Litwie i w Polsce. Warszawa.

Aqtay, Gulayhan. 2009. Eliyahu ben Yosef Qılcı’s anthology of Crimean Karaim and Turkish literature. Critical edition with introduction, indexes and facsimile. (= Yıldız Dil ve Edebiyat Dizisi 8). Tom 1–2. İstanbul.

Birnbaum, Solomon A. 1954–1957. The Hebrew Scripts. Part Two: The Plates, London.

Csató, Éva Ágnes. 2002. Tïnčlïx džanïna! To the memory of Aleksander Dubiński (1924–2002). – Turkic Languages 6/2: 153–156.

Dalke, Magdalena. 2013. Ocena konserwatorska książek karaimskich z księgozbioru Józefa Sulimowicza. Toruń [niepublikowana praca magisterska, UMK ZJPiS].

Dobosz, Krzysztof. 2012. Początki i pierwszy tom „Rocznika Orientalistycznego”. Przyczynek do dziejów czasopisma. – LingVaria 7/2 (14): 177–193.

Dubiński, Adam. 2010. Aleksander Dubiński. – Awazymyz 2 (27): 3–6.

Dubiński, Adam. 2013. Karaimi i ich cmentarz w Warszawie. – Machul-Telus, B. (red.): Karaimi. Warszawa: 145–179; 230–240.

Dubiński, Aleksander. 1973. Józef Sulimowicz (1913–1973). – Przegląd Orientalistyczny 4 (88), s. 365–366.

Dubiński, Aleksander. 1979. Karaimische Handschriften in polnischen Sammlungen. – Central Asiatic Journal 23/3–4: 147–150.

Dubiński, Aleksander. 1985. Karaimskie rukopisi iz kollekcii Ju. Sulimoviča v Varšave. –Abdurachmanov, G. A., Chodžiev, A. P. i in. (red.): Tjurkskoe jazykoznanie. Materialy III vsesojuznoj tjurkologičeskoj konferencii. Taškent 10—12.IX.1980. Taškent: 20–24 [non vidi, autor korzystał z maszynopisu artykułu].

Dubiński, Aleksander. 1988. Fragmenty korespondencji prof. Tadeusza Kowalskiego z Aleksandrem Mardkowiczem. – Przegląd Orientalistyczny 1 (145): 62–67.

Dziurzyńska, Ewa. 1999. Podróże naukowe Tadeusza Kowalskiego w świetle materiałów archiwalnych. – Majkowska, R. (red.): Tadeusz Kowalski 1889–1948. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19.VI.1998 r. (= W służbie nauki 4). Kraków: 29–53.

Eĺjaševič, Boris Saadevič. 1993. Karaimskij biografičeskij slovaŕ (ot konca XIII v. do 1960 g.) (= Institut Ètiologii i Antropologii RAN. Materialy k serii «Narody i kuľtury» 14, Karaimy. Kniga 2), Moskva.

Gąsiorowski, Stefan. 2008. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku. Kraków, Budapeszt.

Grzegorzewski, Jan. 1903. Ein türk-tatarischer Dialekt in Galizien. Vokalharmonie in den entlehnten Wörtern der karaitischen Sprache in Halicz. (Mit Einleitung, Texten und Erklärungen zu den Texten). – Sitzungsberichte der kais[erlichen] Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse 146: 1–80.

Grzegorzewski, Jan. 1918. Caraimica. Język Łach-Karaitów. – Rocznik Oryentalistyczny 1/2 (1916–1918): 252–296.

Jabłońska, Elżbieta. 2016. Prace konserwatorsko-restauratorskie nad karaimskimi rękopisami i starodrukami przeprowadzone w 2016 r. – Almanach Karaimski 5: 249–253.

Jankowski, Henryk. 2003a. On the language varieties of Karaims in the Crimea. – Studia Orientalia 95: 109–130.

Jankowski, Henryk. 2003b. Position of Karaim among the Turkic Languages. – Studia Orientalia 95: 131–150.

Jankowski, Henryk. 2009. Translations of the Bible into Karaim. – Religion Compass 3/4: 502–523.

Jankowski, Henryk. 2011. Two prayers for the Day of Atonement in translation into the Luck-Halicz dialect of Karaim. – Shapira, D. Y., Lasker, D. J. (we współpracy z Akhiezer, G., Kizilov, M. (red.): Eastern European Karaites in the last generations. Jerusalem: 156–170.

Jankowski, Henryk. 2012. Literatura krymskokaraimska. – Przegląd Orientalistyczny 1 (241): 50–67.

Jankowski, Henryk. 2013. Karaim mejumas in Eupatoria. – Pang, T., Raschman, S.-Ch., Winkelhane, G. (red.): Unknown treasures of the Altaic world in libraries, archives and museums. 53rd annual meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Institute of Oriental Manuscripts, RAS St. Petersburg, July 25–30, 2010. Berlin: 245–262.

Jankowski, Henryk. 2014. Two Karaim religious poems by Isaac ben Abraham Troki. – Karaite Archives 2: 35–57.

Kaleta, Petr. 2015. Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků emigrace do meziválečného Československa. Praha.

Kałużyński, Stanisław. 1994. Aleksander Dubiński septuagenarius. – Majda, T. (red.): Caraimica. Prace karaimoznawcze. Warszawa: 13–20.

Baskakov, N. A., Šapšal, S. M., Zajončkovskij, A. (red.), Karaimsko-russko-poĺskij slovaŕ. Słownik karaimsko-rosyjsko-polski, Moskva 1974.

Kizilov, Mikhail. 2007. Two Piyyutim and a Rhetorical Essay in the Northern (Troki) Dialect of the Karaim Language by Isaac ben Abraham of Troki. – Judaica 63/1–2: 64–75.

Kizilov, Mikhail. 2009b. Plague in Lithuania, Desolation in Jerusalem: Two Poems in the Karaim Language from Tadeusz Kowalski’s Archival Collection. – Judaica 65/2: 193–209.

Kizilov, Mikhail. 2009b. The Karaites of Galicia. An ethnoreligious minority among Ashkenazim, the Turks, and the Slavs. 1772–1945 (= Studia Judeoslavica 1). Leiden, Boston.

Kizilov, Mikhail. 2013. Jan Grzegorzewski’s Karaite materials in the archive of the Polish Academy of Sciences in Kraków. – Karaite Archives 1: 59–84.

Kizlov, Mikhail. 2015. The Sons of Scripture. The Karaites in Poland and Lithuania in the twenieth century. [Książka elektroniczna].

Kowalski, Tadeusz. 1929. Karaimische Texte im Dialekt von Troki (= Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademji Umiejętności 11). Kraków.

Kowalski, Tadeusz. 1930. Z pożółkłych kart. – Myśl Karaimska 2 (3–4): 12–25.

Kowalski, Tadeusz. 1934. Materiały karaimskie śp. Jana Grzegorzewskiego. – Myśl Karaimska 10: 19–28.

Kowalski, Tadeusz. 1935–1936. Najpilniejsze zadania karaimoznawstwa. – Myśl Karaimska 11: 12–23.

Mann, Jacob. 1931. Texts and Studies in Jewish History and Literature. Volume II: Karaitica. New York [wydanie drugie: 1972].

Muchowski, Piotr. 2013a. Folk literature of the Polish-Lithuanian Karaites. Abkowicz 3 manuscript. Part 2. Paris.

Muchowski, Piotr. 2013b. Pas Yedaʾ and Massaʾ ha-ʿAm: The lost works of Avraham ben Yoshiyahu (Abraham Ezyaszewicz). – Karaite Archives 1: 85–112.

Muchowski, Piotr. 2014. Folklore of the Karaites in Lithuania: the Yehuda Bezekowicz manuscript from Troki, 1873. – Karaite Archives 2 (2014): 75–89.

Munkácsi, Bernát. 1909. Karäisch-tatarische Hymnen aus Polen. – Keleti Szemle 10: 185–210.

Németh, Michał. 2009. Errors with and without purpose: A. Mardkowicz’s transcription of Łuck-Karaim letters in Hebrew script. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 126: 97–106.

Németh, Michał. 2010. North-Western and Eastern Karaim Features in a Manuscript Found in Łuck. – Mańczak-Wohlfeld, E., Podolak, B. (red.): Studies on the Turkic word. A Festschrift for Professor St. Stachowski on the Occasion of His 80th birthday. Kraków: 75–94.

Németh, Michał. 2011. Zwięzła gramatyka języka karaimskiego z ćwiczeniami (= Prace Karaimoznawcze 1). Poznań.

Németh, Michał. 2011. Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew script (19th–20th Centuries). A Critical Edition (= Studia Turcologica Cracoviensia 12). Kraków 2011.

Németh, Michał. 2012. A North-Western Karaim manuscript found in Lutsk. A case of dialect mingling? – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 129: 139–162.

Németh, Michał. 2013. Karaim letters of Jehoszafat Kapłanowski. I. A critical edition. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 130: 237–257.

Németh, Michał. 2013. Karaim letters of Jehoszafat Kapłanowski. II. Linguistic analysis. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 130: 259–276.

Németh, Michał. 2013. Karaim literature as a source of information on the spoken language. A case study of the early 20th-century Lutsk Karaim dialect. – Karaite Archives 1: 113–132.

Németh, Michał. 2013. Uwagi językowe na marginesie ormiańsko-kipczackich tekstów w edycji Edwarda Tryjarskiego (2010). – Lehahayer 2: 251–261.

Németh, Michał. 2014. A historical phonology of Western Karaim. Alveolars and front labials in the south-western dialect. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131/3: 247–267.

Németh, Michał. 2014. A historical phonology of Western Karaim. The evolution of consonant harmony in the north-western dialect. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131/4: 353–368.

Németh, Michał. 2014. Adalék a Csángók kun eredetelméletének kritikájához. – Nyelvtudományi Közlemények 110: 183–190.

Németh, Michał. 2014. An early North-Western Karaim Bible translation from 1720. Part 1. The Torah. – Karaite Archives 2: 109–141.

Németh, Michał. 2015. A historical morphology of Western Karaim. The -p edi- past tense in the south-western dialect. – Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 68/2: 215–228.

Németh, Michał. 2015. A historical phonology of Western Karaim. The process of its diversification into dialects. – Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 132: 167–185.

Németh, Michał. 2015. An early North-Western Karaim Bible translation from 1720. Part 2. The Book of Ruth. – Karaite Archives 3: 49–102.

Németh, Michał. 2015. An early North-Western Karaim Bible translation from 1720. Part 3. A contribution to the question of the stemma codicum of the Eupatorian print from 1841. – Karaite Archives 3: 103–118.

Németh, Michał. 2015. Nowy słownik języka krymskokaraimskiego Gulayhan Aqtay i Henryka Jankowskiego (2015) z dyskusją nad odrębnością tego języka w klasyfikacji języków w tle. – Almanach Karaimski 4: 7–17.

Németh, Michał. 2016. A Crimean Karaim handwritten translation of the Book of Ruth dating from before 1687. Another contribution to the history of Crimean Karaim and to the question of the stemma codicum of the Eupatorian printed edition of the Tanakh from 1841. – [w druku w:] Türk Dilleri Araştırmaları 26/2: 161–226.

Németh, Michał. 2016. Batı Karaycasının Lehçelere Ayrılma Süreci ve Dönemselleştirilmesi. – [w druku w:] Eker, S., Şavk, Ü. Ç. (red.): Tehlikedeki Türk Dilleri. 4. Disiplinlerarası Yaklaşımlar. Endangered Turkic Languages. 4. Interdisciplinary Approaches. Ankara, Astana: 281–294.

Németh, Michał. 2016. Güneybatı Karaycada /š, č/, /ž, ǯ/ ünsüzlerinin ve /ö, ü/ ünlülerinin değişimleri (18. ve 19. yüzyıllar). – [w druku w:] Eker, S., Şavk, Ü. Ç. (red.): Tehlikedeki Türk Dilleri. 4. Disiplinlerarası Yaklaşımlar. Endangered Turkic Languages. 4. Interdisciplinary Approaches. Ankara, Astana: 295–309.

Németh, Michał & Sulimowicz, Anna Akbike & Abkowicz, Mariola. 2015. e-Jazyszłar. Karaimskie Archiwum Cyfrowe. Tom. 2. Baza danych o rękopisach i starodrukach karaimskich w polskich zbiorach prywatnych. Wrocław [dostępne pod adresem www: https://jazyszlar.karaimi.org/manuscripts].

Olach, Zsuzsanna. 2011. A halicsi karaim Abrahamowicz Biblia vallási terminológiájának összehasonlító vizsgálata örmény-kipcsak források vallási terminológiájával. – [redaktorzy niepodani]: Nyelvészdoktoranduszok 15. Országos Konferenciája. 2011. november 17–18. Absztraktok. [Szeged]: 23 [Streszczenie referatu].

Olach, Zsuzsanna. 2012. Numerals in Halich Karaim Bible texts. – Kincses-Nagy, É., Biacsi, M. (red.): The Szeged Conference. Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged (= Studia Uralo-Altaica 49). Szeged.

Olach, Zsuzsanna. 2013. A Halich Karaim translation of Hebrew biblical texts (= Turcologica 98). Wiesbaden.

Olach, Zsuzsanna. 2014. A comparative study of two evening prayers written in Karaim. – Demir, N., Karakoç, B., Menz, A. (red.): Turcology and Linguistics. Éva Ágnes Csató Festschrift. Ankara.

Olach, Zsuzsanna. 2015. Debated issues in Karaim Hebrew orthography. – Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 68/2: 183–197.

Pawelec, Mariusz. 2015. Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944). – Almanach Karaimski 4: 19–32.

Pilecki, Szymon. 2012. Karaimskie życie rodzinne, społeczne i religijne okresu międzywojennego, czas wojny, decyzje o przyjeździe do Polski. – Machul-Telus, B. (red.): Karaimi. Warszawa: 34–52.

Poznański, Samuel. 1909. Die karäische Literatur der letzten dreissig Jahre. – Zeitschrift für hebræische Bibliographie 13: 110–118, 140–151.

Poznański, Samuel. 1909. Nachtrag zur „Karäischer Literatur der letzten dreissig Jahre“. – Zeitschrift für hebræische Bibliographie 13: 180–818.

Poznański, Samuel. 1910. Zweiter Nachtrag zur „Karäischer Literatur der letzten dreissig Jahre“ . – Zeitschrift für hebræische Bibliographie 14: 57–61, 93–95, 112–115, 153–154.

Poznański, Samuel. 1912–1919. Karäisch-tatarische Literatur. – Keleti Szemle 13 (1912–1913): 37–47, 360; Keleti Szemle 14 (1913–1914): 223–224; Keleti Szemle 18 (1918–1919): 150–151.

Poznański, Samuel. 1918. Karäische Drucke und Druckereien. – Zeitschrift für hebræische Bibliographie 21: 32–48, 66–83.

Poznański, Samuel. 1920. Karäische Drucke und Druckereien. – Zeitschrift für hebræische Bibliographie 23: 63–68.

Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. 2014. Komunikat z przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich przy książkach karaimskich w latach 2013–2014. – Almanach Karaimski 3: 223–236.

Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. 2015. Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy drukach i rękopisach karaimskich w roku 2015. – Almanach Karaimski 4: 283–287.

Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. 2016. Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy dwóch rękopisach karaimskich w roku 2016. – Almanach Karaimski 5: 257–262.

Pritsak, Omeljan. 1959. Das Karaimische. – Deny, J., Grønbech, K., Scheel, H., Togan, Z.V. (red.). Philologiae Turcicae Fundamenta. Tom 1. Wiesbaden: 318–340.

Shapira, Dan. 2003. The Turkic languages and literatures of the East European Karaites. – Polliack, M. (red.): Karaite Judaism. A guide to its history and literary sources. Leiden, Boston: 657–728.

Shapira, Dan. 2013. The Karaim translation of the Book of Nehemia copied in the 17th century’s Crimea and printed in 1840/1841 at Gözleve, on the copyist of the manuscript, and some related issues. – Karaite Archives 1: 133–198.

Sklare, David. 2003. A Guide to Collections of Karaite Manuscripts. – Polliack, M. (red.): Karaite Judaism. A guide to its history and literary sources. Leiden, Boston: 893–924.

Stachowski, Kamil. 2015. Remarks on the phonology of the transitional period of Northwestern Karaim. – Dil Araştırmaları 16: 29–42.

Sulimowicz, Anna. 2008. Kenesa karaimska w Łucku w świetle dokumentów z archiwum gminy. – Bairašauskaitė, T., Kobeckaitė, H., Miškinienė, G. (red.): Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai (= Straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje „610 osios totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinės“ 2007 m. rugsėjo 13–15 d. Vilniaus universitete, pagrindu). Vilnius: 2008: 273–281.

Sulimowicz, Anna. 2010. Z dziejów gminy karaimskiej w Łucku. Gminny „dom dochodowy”. – Siemieniec-Gołaś, E., Georgiewa-Okoń, J. (red.): Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy. Kraków 2010: 199–204.

Sulimowicz, Anna. 2013. Listy do Łucka. Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananiasza Zajączkowskiego. – Almanach Karaimski 2: 37–60.

Sulimowicz, Anna. 2013. Mieczek i Siunek. – Awazymyz 38/1: 4–13.

Sulimowicz, Anna. 2014. A document on the economic status of the Lutsk Karaites in the mid-19th century. – Karaite Archives 2: 177–200.

Sulimowicz, Anna. 2015. Crimean Karaim manuscripts in the Józef Sulimowicz collection. – Rocznik Orientalistyczny 68/2: 169–179.

Sulimowicz, Anna. 2015. Działalność społeczna i edukacyjna Koła Pań Karaimskich w Haliczu. – Almanach Karaimski 4: 79–100.

Sulimowicz, Anna. 2015. Lutsk Karaite manuscripts and documents in the Józef Sulimowicz collection. – Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 68/2: 175–182.

Sulimowicz, Anna. 2015. Nieznany przekład Roty na język karaimski. – Almanach Karaimski 4: 101–116.

Sulimowicz, Anna. 2015. On the Karaite Prayer House in Lutsk and its Furnishings. – Bareja-Starzyńska, A., Stanek, K., Godzińska, M., Sulimowicz, A.A., Szpindler, M., Bojarska-Cieślik, J. (red.): Oriental Studies and Arts. Contributions Dedicated to Professor Tadeusz Majda on His 85th Birthday. Warszawa: 343–368.

Sulimowicz, Anna. 2016. XIX-wieczny rękopis z polskich archiwów prywatnych zawierający dwa dokumenty dotyczące Karaimów trockich. – Almanach Karaimski 5: 189–205.

Sulimowicz, Józef. 1968. Mistar i halicko-karaimskie surałar. – Roczniki Biblioteczne 1/4: 37–49.

Sulimowicz, Józef. 1972. Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.). – Rocznik Orientalistyczny 35/1: 37–76.

Sulimowicz, Józef. 1973. Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.). II. – Rocznik Orientalistyczny 36/1: 47–107.

Šabarovśkyj, Volodymyr. 2013. Karajimy na Volyni (štrychy do portreta zahadkovoho narodu). Lućk.

Trzciński, Andrzej. 2004. Badania paleograficzne nad pismem hebrajskim średniowiecznym i nowożytnym. – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2 (sectio L): 61–82.

Tyszkiewicz, Jan. 2015. Jan Grzegorzewski w końcowych latach życia: 1916–1922. – Almanach Karaimski 4: 117–126.

Vasiĺeva [= Vasilyeva], Olga. 2014. Documents in the Firkovich Collection: Valuable sources on the history of the Jewish communities in Europe and the Middle East from the 12th to the 19th century. – Karaite Archives 2: 201–220.

Walfish, Barry Dov. 2003. Karaite press and printing. – Polliack, M. (red.): Karaite Judaism. A guide to its history and literary sources. Leiden, Boston: 925–959.

Walfish, Barry Dov (we współpracy z: Kizilov, Mikhail). 2011. Bibliographia Karaitica. An annotated bibliography of Karaites and Karaism. Leiden, Boston.

Witkowski, Rafał. 2013. Some remarks on the history of the Karaites in Grand Duchy of Lithuania in the 15th century. – Karaite Archives 1: 211–242.

Witkowski, Rafał. 2014. Los Karaimów podczas II wojny światowej. Kilka uwag historyka. – Almanach Karaimski 3: 159–214.

Witkowski, Rafał. 2015. Epizod z życia Seraji Szapszała. – Almanach Karaimski 4: 167–172.

Witkowski, Rafał. 2015. Glossa do karaimskiej sfragistyki. Projekty pieczęci organizacji karaimskich w Polsce przed drugą wojną światową. – Almanach Karaimski 4: 127–144.

Witkowski, Rafał. 2015. Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich w II Rzeczypospolitej (1924–1928). – Almanach Karaimski 4: 183–215.

Yardeni, Ada. 1997. The Book of Hebrew Script. History, Palaeography, Script Styles, Calligraphy & Design. Jerusalem.

Zajączkowska-Łopatto, Maria Emilia. 2013. Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Jego Ekscelencji Hadży Seraji Chana Szapszała. – Alamanch Karaimski 2: 5–17.

Zajączkowski, Ananjasz. 1932. Przekłady Trenów Jeremiasza w narzeczu trocko-karaimskiem. – Rocznik Orientalistyczny 8: 181–192.

Zajączkowski, Ananiasz. 1934. Przekłady Trenów Jeremiasza w narzeczu trocko-karaimskiem (tekst i słowniczek). – Rocznik Orientalistyczny 10: 158–177.

Zajączkowski, Ananiasz. 1938. Tatarsko-karaimskie piosenki ludowe z Krymu (t. zw. čïŋ). –Rocznik Orjentalistyczny 14 (1939 [1938]): 38–65.

Zajączkowski, Ananiasz. 1926. Literatura karaimska. – Myśl Karaimska 3: 7–17.

Zajączkowski, Ananiasz. 1964. Die karaimische Literatur. – Bazin, L., Bombaci, A., Deny, J., Gökbilgin, T., Fahir, İ., Scheel, H. (red.): Philologiae Turcicae Fundamenta. Tom 2. Wiesbaden: 5–10.

Zajączkowski, Włodzimierz. 1965. Ein Bruchstück des hebräisch-karaimischen Wörterbuches. – Ural-Altaische Jahrbücher 36: 429–433.

Zajączkowski, Włodzimierz. 1980. Karaimische Übersetzungen des Alten Testament. – Folia Orientalia 21: 160–161.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-30


Németh, M. (2016). Rękopisy i druki karaimskie w polskich zbiorach prywatnych. Nowe perspektywy badań karaimoznawczych. Almanach Karaimski, 5, 61–101. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.04

Michał Németh  michal.nemeth@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa  Polska

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Zakład Filologii Węgierskiej). Obecnie również stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta przy Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Seminar für Orientkunde). Absolwent dwóch filologii: tureckiej i węgierskiej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim wokół językoznawstwa historycznego i etymologii; specjalizuje się w badaniach nad historią języka karaimskiego (fonetyka, fonologia oraz morfologia historyczna oparta na edycji źródeł), nad kontaktami słowiańsko- i turkijsko-węgierskimi oraz nad historią słownictwa węgierskiego. Autor kilkudziesięciu prac, w tym m.in. monografii Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script. (19th–20th Centuries). A Critical Edition (= Studia Turcologica Cracoviensia, nr 12, Kraków 2011) oraz Zwięzłej gramatyki języka zachodniokaraimskiego z ćwiczeniami (Poznań 2011). Kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, członek redakcji trzech czasopism naukowych (Studia Etymologica Cracoviensia, Karaite Archives, Almanach Karamski). Adres do korespondencji: michal.nemeth@uj.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.