Rękopisy i druki karaimskie w polskich zbiorach prywatnych. Nowe perspektywy badań karaimoznawczych

Michał Németh

michal.nemeth@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa (Polska)

Abstrakt

This article presents the results of academic research conducted by a group of scholars in the years 2012–2016 on Karaim manuscripts owned by Polish individuals. The research was financed by the National
Science Centre (Poland) (research project nr.: 2011/03/D/HS2/00618). The article provides a concise yet exhaustive description of the privately owned printed and handwritten materials and presents a great deal of
hitherto unknown scientific data. The materials stored in private archives open up new perspectives on Karaim studies. They will undoubtedly serve as an important starting point for future research – primarily
for historians and linguists, but also for those conducting literary, cultural, and religious studies.


Słowa kluczowe:

Karaim manuscripts, the history of Karaim, Karaim religious literature, Karaim cultural litrerature

Bibliografia

Abkowicz, Mariola. 2007. Karaimi Galicji w księgach metrykalnych trockiego zarządu duchownego. – Jakubowska, U. (red.): Galicyjskie spotkania. Warszawa. Google Scholar

Abkowicz, Mariola, 2008. Karaimska antroponimia w XIX i XX w. w świetle ksiąg metrykalnych Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach. – Bairašauskaitė, T., Kobeckaitė, H., Miškinienė, G. (red.): Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai (= Straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje „610 osios totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinės“ 2007 m. rugsėjo 13–15 d. Vilniaus universitete, pagrindu). Vilnius: 169–178. Google Scholar

Abkowicz, Mariola. 2012. Karaimskie życie społeczne w Polsce po 1945 roku. – Machul-Telus, B. (red.): Karaimi. Warszawa: 180–205. Google Scholar

Abkowicz, Mariola. 2014. Na tropach dziejów rodziny. Hazzan Ananiasz Abkowicz i jego potomkowie. – Awazymyz 3 (44): 4–7. Google Scholar

Abkowicz, Mariola. 2015. Towarzystwo edukacyjne „Limmud Tora”. Reforma szkolnictwa karaimskiego na początku XX w. w Trokach w świetle dokumentów. Almanach Karaimski 4: 147–165. Google Scholar

Abkowicz, Mariola & Sulimowicz, Anna. 2010. Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii. Wrocław. Google Scholar

Abkowicz, Mariola & Sulimowicz, Anna Akbike & Kameduła, Joanna. 2015. e-Jazyszłar. Karaimskie Archiwum Cyfrowe. Tom. 1. Karaimska baza literacko-bibliograficzna. Wrocław [dostępne pod adresami www: https://jazyszlar.karaimi.org/journals;https://jazyszlar.karaimi.org/books; https://jazyszlar.karaimi.org/songs]. Google Scholar

Abkowicz, Rafał. 1999. Wspomnienie. – Awazymyz 1 (2): 4–5. Google Scholar

Adamczuk, Lucjan i in. (red.). 2003. Karaimi na Litwie i w Polsce. Warszawa. Google Scholar

Aqtay, Gulayhan. 2009. Eliyahu ben Yosef Qılcı’s anthology of Crimean Karaim and Turkish literature. Critical edition with introduction, indexes and facsimile. (= Yıldız Dil ve Edebiyat Dizisi 8). Tom 1–2. İstanbul. Google Scholar

Birnbaum, Solomon A. 1954–1957. The Hebrew Scripts. Part Two: The Plates, London. Google Scholar

Csató, Éva Ágnes. 2002. Tïnčlïx džanïna! To the memory of Aleksander Dubiński (1924–2002). – Turkic Languages 6/2: 153–156. Google Scholar

Dalke, Magdalena. 2013. Ocena konserwatorska książek karaimskich z księgozbioru Józefa Sulimowicza. Toruń [niepublikowana praca magisterska, UMK ZJPiS]. Google Scholar

Dobosz, Krzysztof. 2012. Początki i pierwszy tom „Rocznika Orientalistycznego”. Przyczynek do dziejów czasopisma. – LingVaria 7/2 (14): 177–193. Google Scholar

Dubiński, Adam. 2010. Aleksander Dubiński. – Awazymyz 2 (27): 3–6. Google Scholar

Dubiński, Adam. 2013. Karaimi i ich cmentarz w Warszawie. – Machul-Telus, B. (red.): Karaimi. Warszawa: 145–179; 230–240. Google Scholar

Dubiński, Aleksander. 1973. Józef Sulimowicz (1913–1973). – Przegląd Orientalistyczny 4 (88), s. 365–366. Google Scholar

Dubiński, Aleksander. 1979. Karaimische Handschriften in polnischen Sammlungen. – Central Asiatic Journal 23/3–4: 147–150. Google Scholar

Dubiński, Aleksander. 1985. Karaimskie rukopisi iz kollekcii Ju. Sulimoviča v Varšave. –Abdurachmanov, G. A., Chodžiev, A. P. i in. (red.): Tjurkskoe jazykoznanie. Materialy III vsesojuznoj tjurkologičeskoj konferencii. Taškent 10—12.IX.1980. Taškent: 20–24 [non vidi, autor korzystał z maszynopisu artykułu]. Google Scholar

Dubiński, Aleksander. 1988. Fragmenty korespondencji prof. Tadeusza Kowalskiego z Aleksandrem Mardkowiczem. – Przegląd Orientalistyczny 1 (145): 62–67. Google Scholar

Dziurzyńska, Ewa. 1999. Podróże naukowe Tadeusza Kowalskiego w świetle materiałów archiwalnych. – Majkowska, R. (red.): Tadeusz Kowalski 1889–1948. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19.VI.1998 r. (= W służbie nauki 4). Kraków: 29–53. Google Scholar

Eĺjaševič, Boris Saadevič. 1993. Karaimskij biografičeskij slovaŕ (ot konca XIII v. do 1960 g.) (= Institut Ètiologii i Antropologii RAN. Materialy k serii «Narody i kuľtury» 14, Karaimy. Kniga 2), Moskva. Google Scholar

Gąsiorowski, Stefan. 2008. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku. Kraków, Budapeszt. Google Scholar

Grzegorzewski, Jan. 1903. Ein türk-tatarischer Dialekt in Galizien. Vokalharmonie in den entlehnten Wörtern der karaitischen Sprache in Halicz. (Mit Einleitung, Texten und Erklärungen zu den Texten). – Sitzungsberichte der kais[erlichen] Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse 146: 1–80. Google Scholar

Grzegorzewski, Jan. 1918. Caraimica. Język Łach-Karaitów. – Rocznik Oryentalistyczny 1/2 (1916–1918): 252–296. Google Scholar

Jabłońska, Elżbieta. 2016. Prace konserwatorsko-restauratorskie nad karaimskimi rękopisami i starodrukami przeprowadzone w 2016 r. – Almanach Karaimski 5: 249–253. Google Scholar

Jankowski, Henryk. 2003a. On the language varieties of Karaims in the Crimea. – Studia Orientalia 95: 109–130. Google Scholar

Jankowski, Henryk. 2003b. Position of Karaim among the Turkic Languages. – Studia Orientalia 95: 131–150. Google Scholar

Jankowski, Henryk. 2009. Translations of the Bible into Karaim. – Religion Compass 3/4: 502–523. Google Scholar

Jankowski, Henryk. 2011. Two prayers for the Day of Atonement in translation into the Luck-Halicz dialect of Karaim. – Shapira, D. Y., Lasker, D. J. (we współpracy z Akhiezer, G., Kizilov, M. (red.): Eastern European Karaites in the last generations. Jerusalem: 156–170. Google Scholar

Jankowski, Henryk. 2012. Literatura krymskokaraimska. – Przegląd Orientalistyczny 1 (241): 50–67. Google Scholar

Jankowski, Henryk. 2013. Karaim mejumas in Eupatoria. – Pang, T., Raschman, S.-Ch., Winkelhane, G. (red.): Unknown treasures of the Altaic world in libraries, archives and museums. 53rd annual meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Institute of Oriental Manuscripts, RAS St. Petersburg, July 25–30, 2010. Berlin: 245–262. Google Scholar

Jankowski, Henryk. 2014. Two Karaim religious poems by Isaac ben Abraham Troki. – Karaite Archives 2: 35–57. Google Scholar

Kaleta, Petr. 2015. Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků emigrace do meziválečného Československa. Praha. Google Scholar

Kałużyński, Stanisław. 1994. Aleksander Dubiński septuagenarius. – Majda, T. (red.): Caraimica. Prace karaimoznawcze. Warszawa: 13–20. Google Scholar

Baskakov, N. A., Šapšal, S. M., Zajončkovskij, A. (red.), Karaimsko-russko-poĺskij slovaŕ. Słownik karaimsko-rosyjsko-polski, Moskva 1974. Google Scholar

Kizilov, Mikhail. 2007. Two Piyyutim and a Rhetorical Essay in the Northern (Troki) Dialect of the Karaim Language by Isaac ben Abraham of Troki. – Judaica 63/1–2: 64–75. Google Scholar

Kizilov, Mikhail. 2009b. Plague in Lithuania, Desolation in Jerusalem: Two Poems in the Karaim Language from Tadeusz Kowalski’s Archival Collection. – Judaica 65/2: 193–209. Google Scholar

Kizilov, Mikhail. 2009b. The Karaites of Galicia. An ethnoreligious minority among Ashkenazim, the Turks, and the Slavs. 1772–1945 (= Studia Judeoslavica 1). Leiden, Boston. Google Scholar

Kizilov, Mikhail. 2013. Jan Grzegorzewski’s Karaite materials in the archive of the Polish Academy of Sciences in Kraków. – Karaite Archives 1: 59–84. Google Scholar

Kizlov, Mikhail. 2015. The Sons of Scripture. The Karaites in Poland and Lithuania in the twenieth century. [Książka elektroniczna]. Google Scholar

Kowalski, Tadeusz. 1929. Karaimische Texte im Dialekt von Troki (= Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademji Umiejętności 11). Kraków. Google Scholar

Kowalski, Tadeusz. 1930. Z pożółkłych kart. – Myśl Karaimska 2 (3–4): 12–25. Google Scholar

Kowalski, Tadeusz. 1934. Materiały karaimskie śp. Jana Grzegorzewskiego. – Myśl Karaimska 10: 19–28. Google Scholar

Kowalski, Tadeusz. 1935–1936. Najpilniejsze zadania karaimoznawstwa. – Myśl Karaimska 11: 12–23. Google Scholar

Mann, Jacob. 1931. Texts and Studies in Jewish History and Literature. Volume II: Karaitica. New York [wydanie drugie: 1972]. Google Scholar

Muchowski, Piotr. 2013a. Folk literature of the Polish-Lithuanian Karaites. Abkowicz 3 manuscript. Part 2. Paris. Google Scholar

Muchowski, Piotr. 2013b. Pas Yedaʾ and Massaʾ ha-ʿAm: The lost works of Avraham ben Yoshiyahu (Abraham Ezyaszewicz). – Karaite Archives 1: 85–112. Google Scholar

Muchowski, Piotr. 2014. Folklore of the Karaites in Lithuania: the Yehuda Bezekowicz manuscript from Troki, 1873. – Karaite Archives 2 (2014): 75–89. Google Scholar

Munkácsi, Bernát. 1909. Karäisch-tatarische Hymnen aus Polen. – Keleti Szemle 10: 185–210. Google Scholar

Németh, Michał. 2009. Errors with and without purpose: A. Mardkowicz’s transcription of Łuck-Karaim letters in Hebrew script. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 126: 97–106. Google Scholar

Németh, Michał. 2010. North-Western and Eastern Karaim Features in a Manuscript Found in Łuck. – Mańczak-Wohlfeld, E., Podolak, B. (red.): Studies on the Turkic word. A Festschrift for Professor St. Stachowski on the Occasion of His 80th birthday. Kraków: 75–94. Google Scholar

Németh, Michał. 2011. Zwięzła gramatyka języka karaimskiego z ćwiczeniami (= Prace Karaimoznawcze 1). Poznań. Google Scholar

Németh, Michał. 2011. Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew script (19th–20th Centuries). A Critical Edition (= Studia Turcologica Cracoviensia 12). Kraków 2011. Google Scholar

Németh, Michał. 2012. A North-Western Karaim manuscript found in Lutsk. A case of dialect mingling? – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 129: 139–162. Google Scholar

Németh, Michał. 2013. Karaim letters of Jehoszafat Kapłanowski. I. A critical edition. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 130: 237–257. Google Scholar

Németh, Michał. 2013. Karaim letters of Jehoszafat Kapłanowski. II. Linguistic analysis. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 130: 259–276. Google Scholar

Németh, Michał. 2013. Karaim literature as a source of information on the spoken language. A case study of the early 20th-century Lutsk Karaim dialect. – Karaite Archives 1: 113–132. Google Scholar

Németh, Michał. 2013. Uwagi językowe na marginesie ormiańsko-kipczackich tekstów w edycji Edwarda Tryjarskiego (2010). – Lehahayer 2: 251–261. Google Scholar

Németh, Michał. 2014. A historical phonology of Western Karaim. Alveolars and front labials in the south-western dialect. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131/3: 247–267. Google Scholar

Németh, Michał. 2014. A historical phonology of Western Karaim. The evolution of consonant harmony in the north-western dialect. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131/4: 353–368. Google Scholar

Németh, Michał. 2014. Adalék a Csángók kun eredetelméletének kritikájához. – Nyelvtudományi Közlemények 110: 183–190. Google Scholar

Németh, Michał. 2014. An early North-Western Karaim Bible translation from 1720. Part 1. The Torah. – Karaite Archives 2: 109–141. Google Scholar

Németh, Michał. 2015. A historical morphology of Western Karaim. The -p edi- past tense in the south-western dialect. – Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 68/2: 215–228. Google Scholar

Németh, Michał. 2015. A historical phonology of Western Karaim. The process of its diversification into dialects. – Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 132: 167–185. Google Scholar

Németh, Michał. 2015. An early North-Western Karaim Bible translation from 1720. Part 2. The Book of Ruth. – Karaite Archives 3: 49–102. Google Scholar

Németh, Michał. 2015. An early North-Western Karaim Bible translation from 1720. Part 3. A contribution to the question of the stemma codicum of the Eupatorian print from 1841. – Karaite Archives 3: 103–118. Google Scholar

Németh, Michał. 2015. Nowy słownik języka krymskokaraimskiego Gulayhan Aqtay i Henryka Jankowskiego (2015) z dyskusją nad odrębnością tego języka w klasyfikacji języków w tle. – Almanach Karaimski 4: 7–17. Google Scholar

Németh, Michał. 2016. A Crimean Karaim handwritten translation of the Book of Ruth dating from before 1687. Another contribution to the history of Crimean Karaim and to the question of the stemma codicum of the Eupatorian printed edition of the Tanakh from 1841. – [w druku w:] Türk Dilleri Araştırmaları 26/2: 161–226. Google Scholar

Németh, Michał. 2016. Batı Karaycasının Lehçelere Ayrılma Süreci ve Dönemselleştirilmesi. – [w druku w:] Eker, S., Şavk, Ü. Ç. (red.): Tehlikedeki Türk Dilleri. 4. Disiplinlerarası Yaklaşımlar. Endangered Turkic Languages. 4. Interdisciplinary Approaches. Ankara, Astana: 281–294. Google Scholar

Németh, Michał. 2016. Güneybatı Karaycada /š, č/, /ž, ǯ/ ünsüzlerinin ve /ö, ü/ ünlülerinin değişimleri (18. ve 19. yüzyıllar). – [w druku w:] Eker, S., Şavk, Ü. Ç. (red.): Tehlikedeki Türk Dilleri. 4. Disiplinlerarası Yaklaşımlar. Endangered Turkic Languages. 4. Interdisciplinary Approaches. Ankara, Astana: 295–309. Google Scholar

Németh, Michał & Sulimowicz, Anna Akbike & Abkowicz, Mariola. 2015. e-Jazyszłar. Karaimskie Archiwum Cyfrowe. Tom. 2. Baza danych o rękopisach i starodrukach karaimskich w polskich zbiorach prywatnych. Wrocław [dostępne pod adresem www: https://jazyszlar.karaimi.org/manuscripts]. Google Scholar

Olach, Zsuzsanna. 2011. A halicsi karaim Abrahamowicz Biblia vallási terminológiájának összehasonlító vizsgálata örmény-kipcsak források vallási terminológiájával. – [redaktorzy niepodani]: Nyelvészdoktoranduszok 15. Országos Konferenciája. 2011. november 17–18. Absztraktok. [Szeged]: 23 [Streszczenie referatu]. Google Scholar

Olach, Zsuzsanna. 2012. Numerals in Halich Karaim Bible texts. – Kincses-Nagy, É., Biacsi, M. (red.): The Szeged Conference. Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged (= Studia Uralo-Altaica 49). Szeged. Google Scholar

Olach, Zsuzsanna. 2013. A Halich Karaim translation of Hebrew biblical texts (= Turcologica 98). Wiesbaden. Google Scholar

Olach, Zsuzsanna. 2014. A comparative study of two evening prayers written in Karaim. – Demir, N., Karakoç, B., Menz, A. (red.): Turcology and Linguistics. Éva Ágnes Csató Festschrift. Ankara. Google Scholar

Olach, Zsuzsanna. 2015. Debated issues in Karaim Hebrew orthography. – Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 68/2: 183–197. Google Scholar

Pawelec, Mariusz. 2015. Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944). – Almanach Karaimski 4: 19–32. Google Scholar

Pilecki, Szymon. 2012. Karaimskie życie rodzinne, społeczne i religijne okresu międzywojennego, czas wojny, decyzje o przyjeździe do Polski. – Machul-Telus, B. (red.): Karaimi. Warszawa: 34–52. Google Scholar

Poznański, Samuel. 1909. Die karäische Literatur der letzten dreissig Jahre. – Zeitschrift für hebræische Bibliographie 13: 110–118, 140–151. Google Scholar

Poznański, Samuel. 1909. Nachtrag zur „Karäischer Literatur der letzten dreissig Jahre“. – Zeitschrift für hebræische Bibliographie 13: 180–818. Google Scholar

Poznański, Samuel. 1910. Zweiter Nachtrag zur „Karäischer Literatur der letzten dreissig Jahre“ . – Zeitschrift für hebræische Bibliographie 14: 57–61, 93–95, 112–115, 153–154. Google Scholar

Poznański, Samuel. 1912–1919. Karäisch-tatarische Literatur. – Keleti Szemle 13 (1912–1913): 37–47, 360; Keleti Szemle 14 (1913–1914): 223–224; Keleti Szemle 18 (1918–1919): 150–151. Google Scholar

Poznański, Samuel. 1918. Karäische Drucke und Druckereien. – Zeitschrift für hebræische Bibliographie 21: 32–48, 66–83. Google Scholar

Poznański, Samuel. 1920. Karäische Drucke und Druckereien. – Zeitschrift für hebræische Bibliographie 23: 63–68. Google Scholar

Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. 2014. Komunikat z przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich przy książkach karaimskich w latach 2013–2014. – Almanach Karaimski 3: 223–236. Google Scholar

Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. 2015. Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy drukach i rękopisach karaimskich w roku 2015. – Almanach Karaimski 4: 283–287. Google Scholar

Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. 2016. Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy dwóch rękopisach karaimskich w roku 2016. – Almanach Karaimski 5: 257–262. Google Scholar

Pritsak, Omeljan. 1959. Das Karaimische. – Deny, J., Grønbech, K., Scheel, H., Togan, Z.V. (red.). Philologiae Turcicae Fundamenta. Tom 1. Wiesbaden: 318–340. Google Scholar

Shapira, Dan. 2003. The Turkic languages and literatures of the East European Karaites. – Polliack, M. (red.): Karaite Judaism. A guide to its history and literary sources. Leiden, Boston: 657–728. Google Scholar

Shapira, Dan. 2013. The Karaim translation of the Book of Nehemia copied in the 17th century’s Crimea and printed in 1840/1841 at Gözleve, on the copyist of the manuscript, and some related issues. – Karaite Archives 1: 133–198. Google Scholar

Sklare, David. 2003. A Guide to Collections of Karaite Manuscripts. – Polliack, M. (red.): Karaite Judaism. A guide to its history and literary sources. Leiden, Boston: 893–924. Google Scholar

Stachowski, Kamil. 2015. Remarks on the phonology of the transitional period of Northwestern Karaim. – Dil Araştırmaları 16: 29–42. Google Scholar

Sulimowicz, Anna. 2008. Kenesa karaimska w Łucku w świetle dokumentów z archiwum gminy. – Bairašauskaitė, T., Kobeckaitė, H., Miškinienė, G. (red.): Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai (= Straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje „610 osios totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinės“ 2007 m. rugsėjo 13–15 d. Vilniaus universitete, pagrindu). Vilnius: 2008: 273–281. Google Scholar

Sulimowicz, Anna. 2010. Z dziejów gminy karaimskiej w Łucku. Gminny „dom dochodowy”. – Siemieniec-Gołaś, E., Georgiewa-Okoń, J. (red.): Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy. Kraków 2010: 199–204. Google Scholar

Sulimowicz, Anna. 2013. Listy do Łucka. Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananiasza Zajączkowskiego. – Almanach Karaimski 2: 37–60. Google Scholar

Sulimowicz, Anna. 2013. Mieczek i Siunek. – Awazymyz 38/1: 4–13. Google Scholar

Sulimowicz, Anna. 2014. A document on the economic status of the Lutsk Karaites in the mid-19th century. – Karaite Archives 2: 177–200. Google Scholar

Sulimowicz, Anna. 2015. Crimean Karaim manuscripts in the Józef Sulimowicz collection. – Rocznik Orientalistyczny 68/2: 169–179. Google Scholar

Sulimowicz, Anna. 2015. Działalność społeczna i edukacyjna Koła Pań Karaimskich w Haliczu. – Almanach Karaimski 4: 79–100. Google Scholar

Sulimowicz, Anna. 2015. Lutsk Karaite manuscripts and documents in the Józef Sulimowicz collection. – Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 68/2: 175–182. Google Scholar

Sulimowicz, Anna. 2015. Nieznany przekład Roty na język karaimski. – Almanach Karaimski 4: 101–116. Google Scholar

Sulimowicz, Anna. 2015. On the Karaite Prayer House in Lutsk and its Furnishings. – Bareja-Starzyńska, A., Stanek, K., Godzińska, M., Sulimowicz, A.A., Szpindler, M., Bojarska-Cieślik, J. (red.): Oriental Studies and Arts. Contributions Dedicated to Professor Tadeusz Majda on His 85th Birthday. Warszawa: 343–368. Google Scholar

Sulimowicz, Anna. 2016. XIX-wieczny rękopis z polskich archiwów prywatnych zawierający dwa dokumenty dotyczące Karaimów trockich. – Almanach Karaimski 5: 189–205. Google Scholar

Sulimowicz, Józef. 1968. Mistar i halicko-karaimskie surałar. – Roczniki Biblioteczne 1/4: 37–49. Google Scholar

Sulimowicz, Józef. 1972. Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.). – Rocznik Orientalistyczny 35/1: 37–76. Google Scholar

Sulimowicz, Józef. 1973. Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.). II. – Rocznik Orientalistyczny 36/1: 47–107. Google Scholar

Šabarovśkyj, Volodymyr. 2013. Karajimy na Volyni (štrychy do portreta zahadkovoho narodu). Lućk. Google Scholar

Trzciński, Andrzej. 2004. Badania paleograficzne nad pismem hebrajskim średniowiecznym i nowożytnym. – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2 (sectio L): 61–82. Google Scholar

Tyszkiewicz, Jan. 2015. Jan Grzegorzewski w końcowych latach życia: 1916–1922. – Almanach Karaimski 4: 117–126. Google Scholar

Vasiĺeva [= Vasilyeva], Olga. 2014. Documents in the Firkovich Collection: Valuable sources on the history of the Jewish communities in Europe and the Middle East from the 12th to the 19th century. – Karaite Archives 2: 201–220. Google Scholar

Walfish, Barry Dov. 2003. Karaite press and printing. – Polliack, M. (red.): Karaite Judaism. A guide to its history and literary sources. Leiden, Boston: 925–959. Google Scholar

Walfish, Barry Dov (we współpracy z: Kizilov, Mikhail). 2011. Bibliographia Karaitica. An annotated bibliography of Karaites and Karaism. Leiden, Boston. Google Scholar

Witkowski, Rafał. 2013. Some remarks on the history of the Karaites in Grand Duchy of Lithuania in the 15th century. – Karaite Archives 1: 211–242. Google Scholar

Witkowski, Rafał. 2014. Los Karaimów podczas II wojny światowej. Kilka uwag historyka. – Almanach Karaimski 3: 159–214. Google Scholar

Witkowski, Rafał. 2015. Epizod z życia Seraji Szapszała. – Almanach Karaimski 4: 167–172. Google Scholar

Witkowski, Rafał. 2015. Glossa do karaimskiej sfragistyki. Projekty pieczęci organizacji karaimskich w Polsce przed drugą wojną światową. – Almanach Karaimski 4: 127–144. Google Scholar

Witkowski, Rafał. 2015. Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich w II Rzeczypospolitej (1924–1928). – Almanach Karaimski 4: 183–215. Google Scholar

Yardeni, Ada. 1997. The Book of Hebrew Script. History, Palaeography, Script Styles, Calligraphy & Design. Jerusalem. Google Scholar

Zajączkowska-Łopatto, Maria Emilia. 2013. Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Jego Ekscelencji Hadży Seraji Chana Szapszała. – Alamanch Karaimski 2: 5–17. Google Scholar

Zajączkowski, Ananjasz. 1932. Przekłady Trenów Jeremiasza w narzeczu trocko-karaimskiem. – Rocznik Orientalistyczny 8: 181–192. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz. 1934. Przekłady Trenów Jeremiasza w narzeczu trocko-karaimskiem (tekst i słowniczek). – Rocznik Orientalistyczny 10: 158–177. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz. 1938. Tatarsko-karaimskie piosenki ludowe z Krymu (t. zw. čïŋ). –Rocznik Orjentalistyczny 14 (1939 [1938]): 38–65. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz. 1926. Literatura karaimska. – Myśl Karaimska 3: 7–17. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz. 1964. Die karaimische Literatur. – Bazin, L., Bombaci, A., Deny, J., Gökbilgin, T., Fahir, İ., Scheel, H. (red.): Philologiae Turcicae Fundamenta. Tom 2. Wiesbaden: 5–10. Google Scholar

Zajączkowski, Włodzimierz. 1965. Ein Bruchstück des hebräisch-karaimischen Wörterbuches. – Ural-Altaische Jahrbücher 36: 429–433. Google Scholar

Zajączkowski, Włodzimierz. 1980. Karaimische Übersetzungen des Alten Testament. – Folia Orientalia 21: 160–161. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-12-30

Cited By / Share

Németh, M. (2016). Rękopisy i druki karaimskie w polskich zbiorach prywatnych. Nowe perspektywy badań karaimoznawczych. Almanach Karaimski, 5, 61–101. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.04

Autorzy

Michał Németh 
michal.nemeth@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa Polska

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Zakład Filologii Węgierskiej). Obecnie również stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta przy Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Seminar für Orientkunde). Absolwent dwóch filologii: tureckiej i węgierskiej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim wokół językoznawstwa historycznego i etymologii; specjalizuje się w badaniach nad historią języka karaimskiego (fonetyka, fonologia oraz morfologia historyczna oparta na edycji źródeł), nad kontaktami słowiańsko- i turkijsko-węgierskimi oraz nad historią słownictwa węgierskiego. Autor kilkudziesięciu prac, w tym m.in. monografii Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script. (19th–20th Centuries). A Critical Edition (= Studia Turcologica Cracoviensia, nr 12, Kraków 2011) oraz Zwięzłej gramatyki języka zachodniokaraimskiego z ćwiczeniami (Poznań 2011). Kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, członek redakcji trzech czasopism naukowych (Studia Etymologica Cracoviensia, Karaite Archives, Almanach Karamski). Adres do korespondencji: michal.nemeth@uj.edu.pl.Statystyki

Abstract views: 91
PDF downloads: 85


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.