Księga sądowa ‒ tom 10. jako źródło wiedzy o Karaimach z Krymu


Abstrakt

10. księga sądowa dokumentuje sprawy w jednej z kancelarii sądowych w Chanacie Krymskim, które zostały odnotowane w latach 1666-1669/70. Celem tego artykułu jest przybliżenie treści niepublikowanych dotąd zapisów sądowych zawartych w omawianym tomie, w których stroną postępowania byli Karaimi, a także zebranie danych tj. imiona, imiona ojców, miejsca zamieszkania i/lub pochodzenia (jeśli zostały odnotowane), przedmioty spraw z udziałem Karaimów, które zarejestrowano. Opracowanie tych wszystkich materiałów może przyczynić się do lepszego poznania dziejów i losów poszczególnych Karaimów zamieszkujących XVII wieczny Krym, a także stać się punktem wyjścia do dalszych badań w oparciu o materiał źródłowy.


Słowa kluczowe

Karaimi; rejestr sądowy; karaimskie imiona; sąd szariacki; przedmioty spraw sądowych

Abrahamowicz, Zygmunt, Dubiński, Aleksander, Płaskowicka Rymkiewicz, Stanisława [tłum.], Księga podróży Ewliji Czelebiego (Wybór). Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.

Aqtay, Gulayhan, Jankowski, Henryk, A Crimean Karaim-English Dictionary, Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015.

Aṣ-Ṣuqūq aš-šari‘īyya wa as-siğillāt al-mar‘iyya vol. 10.

Baski, Imre, A Preliminary Index to Rásónyi's Onomasticon Turcicum, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986.

Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugât, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 2010.

Gafurov, Аlim, Imâ i istoriâ. Ob imenah arabov, percov, tadžikov i tûrkov. Slovar, Moskva: Nauka, 1987.

Jankowski, Henryk, A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of the Crimea, Boston: Brill, 2006.

Kozłowska, Maria, Słownik turecko-polski, Warszawa: Emka, 2006.

Oğuz, Mustafa, Girit (Resmo) Şer‘iye sicil Defterleri (1061-1067), İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarih Ana Bilim Dal, Yeni Çağ Tarihi Dalı, 2002. [niepublikowana praca doktorska]

Rásónyi, László, Baski, Imre, Onomasticon Turcicum. Turkic Personal Names I-II, Bloomington, Indiana: Indiana University Denis Signor Institute for Inner Asian Studies, 2007.

Sami, Şemseddin,. Kamus-i Türki, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1917 (2005).

Stefaniak-Rak, Katarzyna, Protokoły rozpraw sądowych XVII wiecznego Krymu. Analiza językowa i kulturowa, Poznań: Wydział Neofilologii, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki, 2011. [niepublikowana praca doktorska]

Stefaniak-Rak, Katarzyna, Karaimi w szariackim sądzie na Krymie w XVII wieku „Almanach Karaimski” 2015, t. 4, s.65-78.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-20


Stefaniak-Rak, K. (2018). Księga sądowa ‒ tom 10. jako źródło wiedzy o Karaimach z Krymu. Almanach Karaimski, 7, 109-127. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.06

Katarzyna Stefaniak-Rak  KasiaST@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki 

Doktor nauk humanistycznych, turkolog. Od 2012 roku adiunkt w Pracowni Studiów Kazachskich Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej główne obszary badawcze to osmanistyka, księgi sądowe z Krymu w ujęciu kulturowym i językowym, translatoryka. Adres do korespondencji: kasiast@amu.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.