Młody Dawid. Postać pretendenta do tronu ukazana na tle konfliktu ze starym królem w krymskokaraimskim tłumaczeniu maskilskiego dramatu


Abstrakt

W  artykule omówiono biblijną postać Dawida, i jego przedstawionie w krymskokaraimskim tłumaczeniu maskilskiego dramatu Meluk¯at Šaʾul ‘Królestwo Saula’. Postać przyszłego króla została przedstawiona w kontekście jego relacji z innymi głównymi postaciami w grze, czyli królem Saulem, synem jego Jonatanem i córką Mikal. Ponadto artykule przedstawiono różnice w sposobie, w jaki wcześnie życie Dawida jest przedstawione i zinterpretowane w dramacie i opisane w pierwszej Księdze Samuela.


Ha-Efrati, Józef Tropplowicz. 1821. Meluḵat Ša’ul ha-Meleḵ ha-Rišon al Yešurun, Kraków.

Jankowski, Henryk. 2012. Literatura krymskokaraimska, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2, s. 50-68.

Fishman, David E. 1995. Russia's First Modern Jews: The Jews of Shklov, New York – London.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Wyd. 3 popr. 1990. Poznań – Warszawa.

Shaked, Gershon. 1968. Przedmowa, [w:] Melukhat Sha’ul, Jerusalem.

Shapira, Dan. 2003. The Turkic Languages and Literatures of the East European Karaites, [w:] Meira Polliack (red.). Karaite Judaism. A Guide to its History and Literary Sources, Leiden – Boston, s. 657-707.

Sklare, David E. 2011. Lutski family, [w:] The Oxford Dictionary of the Jewish Religion. Second Edition, red. Adele Berlin, New York – Oxford, s. 456.

Skolnik, Fred (red.). 2007. Joseph Ha-Efrati (Tropplowitz), [w:]

Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. V. 8, Detroit, s. 195.

Smętek, Dorota. 2012. Crimean Karaite Translation of a Hebrew Drama „Melukhat Sha’ul” as an Example of Rabbinic Literature’s Influence on Literary Activity of the Crimean Karaites, „Jewish History Quarterly”, nr 244, 4, s. 520-529.

Smętek, Dorota. 2015. Crimean Karaim Version of Melukhat Sha’ul. Critical Edition and Linguistic Analysis, Poznań [=Turkic Studies 5].

Szapszał, Seraja. 1918. Kratkìj očerk tjurksko-karaimskoj literatury, „Izvĕstìja Karaimskago Duxovnago Pravlenìja”, nr 1, s. 6-10; nr 2, s. 13-17.

Waxman, Meyer. 1960. A History of Jewish Literature. V. 3, From the Middle of the Eighteenth Century to 1880, New York – London.

Zajączkowski, Ananiasz. 1926. Literatura karaimska (Szkic bibliograficzny), „Myśl Karaimska”, nr 1, 3, s. 7-17.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-30


Smętek, D. (2016). Młody Dawid. Postać pretendenta do tronu ukazana na tle konfliktu ze starym królem w krymskokaraimskim tłumaczeniu maskilskiego dramatu. Almanach Karaimski, 5, 137–146. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.07

Dorota Smętek  dsmetek@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki  Polska

Dorota Smętek pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki UAM, wykłada literaturę i gramatykę turecką. Prowadzi także zajęcia z praktycznej znajomości języka tureckiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują karaimoznawstwo oraz współczesną literaturę turecką. W 2012 obroniła rozprawę doktorską w dziedzinie językoznawstwa tureckiego. Adres do korespondencji: dsmetek@amu.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.