Edycja krymskokaraimskiego przekładu Tanachu na podstawie rękopisu z Cambridge. Zawartość tomu I i IVAbstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie krymskokaraimskiego rękopisu z Cambridge, sygnatura BSMS 288, w tym zawartości I i IV tomu , zarysu analizy językowej oraz prac nad jego wydaniem krytycznym. Przy okazji pragnę też przedstawić pokrótce stan badań nad rękopisami krymskokaraimskimi i podać kilka szczegółów o ostatnich pracach nad karaimskimi przekładami Biblii.


Słowa kluczowe

Rękopisy karaimskie; Karaimi krymscy; Tanach; tłumaczenia

Aqtay, Gulayhan, Eliyahu Ben Yosef Qılcı’s Anthology of Crimean Karaim and Turkish Literature. Critical Edition with Introduction, Indexes and Facsimile. I, II Volume. Yıldız Dil ve Edebiyat Dizisi 8, İstanbul 2009.

Aqtay, Gulayhan, Jankowski, Henryk, A Crimean Karaim-English Dictionary, Prace Karaimoznawcze, nr 2, Poznań 2015.

Çulha, Tulay, Kırım Karaycasının Katık Mecuması.Metin Sözlük Dizin. Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 46. I Baskı. İstanbul 2010a; 2. baskı: Türk Dil Kurumu Ankara 2015.

Çulha, Tulay, Proben der Volkslitteratur der nördlıchen türkıschen Stämme / Kuzey Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler. Gesammelt und Übersetzt von Radloff VII Theil Dıe Mundarten der Krym / Derleyip Çeviren Dr. W. Radloff VII Bölüm. Kırım Ağızları. (Bir Girişle Latın Harfli Transkripsiyonu Hazırlayan) Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 57, İstanbul 2010b.

Gordlewski, V. A, Leksika karaimskogo perevoda Biblii „Doklady Akademii Nauk SSSR 5 V”, 1928, s. 87-91.

Firkovičius, M, David’ Bijnin’ Machtav Čozmachlary. Psalmės, Danielius, Vilnius, Lithuania 1994.

Firkovičius, M, Šelomonun Mašallary. Süleyman’ın Meselleri. Patarlių Knyga (Proverbia), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2000.

Harviainen, Tapani, Three Hebrew Primers, the Pronunciation of Hebrew among the Karaims in the Crimea, and Shewa [w:] Built on Solid Rock.

Studies in Honour of Professor Ebbe Egede Knudsen on the Occasion of his 65th Birthday April 11th 1997. red. E. Wardini, The Institute for Comparative Research in Human Culture, Oslo 1997, s. 102-114.

Jankowski, Henryk, A Bible Translation into the Northern Crimean Dialect of Karaim, „Studia Orientalia” 1997, nr 28, s. 1-84.

Jankowski, Henryk, Translations of the Bible into Karaim, „Religion Compass” 2009, nr 3/4, s. 502–523.

Jankowski, Henryk, Two Crimean Karaim Financial Registers of the 18th Century, „Archivum Ottomanicum” 2010, nr 26, s. 17-39.

Kowalski, Tadeusz, Karaimische Texte im Dialekt von Troki. Polska Akademja Umiejętności, Kraków 1929.

Kırımlı, Hakan, Crimean Tatars, Nogays, and Scottish Missionaries. The story of Kattı Geray and other baptised descendants of the Crimean khans, „Cahiers du Monde russe” 2004, nr 45, z. 1-2, s. 61-108.

Németh, Michał, An Early North-Western Karaim Bible Translation from 1720. Part 1. The Torah, „Karaite Archives” 2014, nr 2, s. 109–141.

Németh, Michał, An Early North-Western Karaim Bible Translation from 1720. Part 2. The Book of Ruth, „Karaite Archives” 2015a, nr 3, s. 49–102.

Németh, Michał, An Early North-Western Karaim Bible Translation from 1720. Part 3. A Contribution to the Question of the Stemma Codicum of the Eupatorian Print from 1841, „Karaite Archives” 2015b, nr 3, s. 103–118.

Poznański, Samuel, Karäisch-tatarische Literatur, „Keleti Szemle” 1913, nr 13 (1912-1913), s. 37-47.

Prik, O. Ja, Očerk grammatiki karaimskogo jazyka (krymskij dialekt). Dagestanskoe Učebno-Pedagogičeskoe Izdatel′stvo, Maxačkala 1976.

Olach, Zsuzsanna, A Halich Karaim translation of Hebrew biblical texts. Harrassowitz Verlag (Turcologica 98), Wiesbaden 2013.

Sklare, David, A Guide to Collections of Karaite Manuscripts. In Karaite Judaism. [w:] A Guide to its History and Literary Sources, red. Meira Polliack, Leiden, Brill 2003, s. 893–924.

Shapira, Dan, The Karaim Translation of the Book of Nehemia copied in the 17th century’s Crimea and printed in 1840/1841 at Gözleve, on the copyist of the manuscript, and some related issues, „Karaite Archives” 2013, nr 1, s. 133-198.

Smętek, Dorota, Crimean Karaim Version of Melukhat Sha’ul. Critical Edition and Linguistic Analysis, Katedra Studiów Azjatyckich [Turkic Studies 5], Poznań 2015.

Sulimowicz, Józef, Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.). I, „Rocznik Orientalistyczny” 1972, nr 35, z. 1, s. 37-76.

Sulimowicz, Józef, Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.). II, „Rocznik Orientalistyczny” 1973, nr 36, z. 1, s. 47-107.

Zajączkowski, Ananiasz, Przekłady trenów Jeremjasza w narzeczu trocko-karaimskim (tekst i słownik), „Rocznik Orjentalistyczny” 1932, nr 8, s. 181-192.

Zajączkowski, Ananiasz, Przekłady trenów Jeremjasza w narzeczu trocko-karaimskim (tekst i słownik), „Rocznik Orjentalistyczny” 1934, nr 10, s. 158-177.

Zajączkowski, Ananiasz, Tatarsko-karaimskie piosenki ludowe z Krymu (t. zw. čïŋ), „Rocznik Orjentalistyczny” 1938, nr 14 (1939 [1938]), s. 38-65.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-30


Aqtay, G. (2016). Edycja krymskokaraimskiego przekładu Tanachu na podstawie rękopisu z Cambridge. Zawartość tomu I i IV. Almanach Karaimski, 5, 35-46. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/229

Gulayhan Aqtay  akgul@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii, Katedra Studiów Azjatyckich  Polska

Adiunkt w Pracowni Studiów Kazachskich Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują kazachoznawsto i karaimoznawsto a zwłaszcza rękopisy krymskokaraimskie. W 2007 obroniła rozprawę doktorską w dziedzinie językoznawstwa orientalnego. Od 2002 roku jest zatrudniona w UAM.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.