Włodzimierz Zajączkowski – badacz folkloru ludów tureckich


Abstrakt

Zajączkowski was a historian and turkologist who was interested not only in language and literature but also in traditional culture, which was not so popular among colleagues of his own generation. He conducted ethnographic research among Turkish peoples in a very professional manner. The most important of his works concern the Tatars of Dobruja and the Gagauz people. His main monographs are dedicated to these two groups, their language, literature, traditions and rituals. Today, Zajączkowski’s works are extremely valuable and unique.


Dubiński A., Włodzimierz Zajączkowski in memoriam, „Przegląd Orientalistyczny” 1983, z. 1–4 (125–128), s. 183–187.

Sulimowicz A., Polscy turkolodzy Karaimi. Od przedmiotu do podmiotu badań, [w:] Karaimi, red. B. Machul-Telus, Warszawa 2012, s. 136.

Zajączkowski W., Język i folklor Tatarów z Dobrudży rumuńskiej, Wrocław 1975.

Dubiński A., Prof. Dr. Włodzimierz Zajączkowski – On the Occasion of His 65th Birthday, „Ural-Altaische Jahrbücher” 1981, Neue Folge, t. 1, s. 255–269.

Zajączkowski W., Gagauskie teksty folklorystyczne, Sofia 1960.

Zajączkowski W., Terminologia zwierząt domowych u Gagauzów, „Rocznik Orientalistyczny”, t. 17, 1959, s. 386–392.

Zajączkowski W., Przyczynki do etnografii Gagauzów, „Rocznik Orientalistyczny”, t. 20, 1956, s. 353–360.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-30


Godzińska, M. (2014). Włodzimierz Zajączkowski – badacz folkloru ludów tureckich. Almanach Karaimski, 3, 37-40. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.03

Marzena Godzińska  m.godzinska@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny  Polska

Doktor nauk humanistycznych, historyk i antropolog kultury, adiunkt w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła badania terenowe i archiwalne w Turcji, Turkmenistanie, Niemczech oraz w Rosji i Wielkiej Brytanii. Zajmuje się szeroko pojętą kulturą tradycyjną ludów tureckich oraz problematyką mniejszości etnicznych i wyznaniowych w Turcji. Autorka prac na temat dziejów, tradycji i obrzędowości Turków w Anatolii, Turkmenów w Azji Środkowej i mniejszości w Turcji, w tym Polaków.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.