Listy do Seraji Szapszała


Abstrakt

-


Akademja ku czci B. p. Sz. Kobeckiego, „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 118.

Bałaban Mejer, Studja historyczne, Warszawa 1927.

Bang, Wolfgang, Manichäische Hymnen, „Le Muséon“, XXXVIII, 1925, s. 1–55.

Baranowski, B., Ormianie w służbie dyplomatycznej Rzeczypospolitej, „Myśl Karaimska”, XXIII, 1945–1946, z. 1, s. 119–137.

Dziurzyńska, E., Podróże naukowe Tadeusza Kowalskiego w świetle materiałów archiwalnych, [w:] Tadeusz Kowalski 1889–1948. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 czerwca 1998 r., wyd. Polska Akademia Umiejętności, „W służbie nauki” Nr 4, Kraków 1999, s. 29–53.

Firkowicz, Szymon, Batyr Bijniń tamasza aty [kar. „Zaczarowany koń Wielkiego Księcia”], „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 96,

Foy, Karl, Azerbajganische Studien mit einer Charakteristik des Südtürkischen, ibidem, VI:2, 1903, s. 126–193 oraz VII:2, 1904, s. 197–265.

Fürst, J., Geschichte des Karäertums, 1–3 Bde, Leipzig 1862–1869.

Geiger, A., Isaak Troki, ein Apologet des Judentums am Ende des sechzehnten Jahrhunderts, Breslau 1853.

Hadjibeyli, D., Le Dialecte et de Folklore du Karabagh, „Journal Asiatique”, CCXXII, 1933, s. 31–144.

Język karaimski na uniwersytecie berlińskim, „Myśl Karaimska”, II, 1930–1931, z. 3–4, s. 71.

Kırım Karai Türkleri [tur. „Krymscy Turcy-Karaimi”], „Türk Yılı”, I, 1928, s. 576–615.

Kokenaj, Borys, Medżuma, karaj bitigi [kar. „Medżuma, karaimska książka”], „Karaj Awazy”, VI, 1933, s. 14–17. Polski przekład A. Sulimowicz, „Awazymyz”, 30, 2007, s. 3–5.

Kowalski, Tadeusz, A propos du Codex Cumanicus (fol. 69 r. 9–10), „Rocznik Orientalistyczny”, VI, 1929, s. 210–215.

Kowalski, Tadeusz, Karaimische Texte im Dialekt von Troki, Kraków 1929.

Kowalski, Tadeusz, Materjały karaimskie ś. p. Jana Grzegorzewskiego, „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 19–28.

Kowalski, Tadeusz, Próba charakterystyki języków tureckich, „Myśl Karaimska”, XXIII, 1945–1946, z. 1, s. 35–73;

Kowalski, Tadeusz, Turecka monografia o Karaimach krymskich, „Myśl Karaimska”, II, 1929, z. 2, s. 1–8.

Kowalski, Tadeusz, Wyrazy kipczackie w języku Ormian polskich, „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 27–40.

Kowalski, Tadeusz, Z pożółkłych kart, „Myśl Karaimska”, II, 1930-1931, z. 3–4, s. 12–25.

Kraelitz, F. , Ein Beitrag zur kasan-tatarischen Volksliteratur, „Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes“, XXXVII, 1930, s. 48-63.

Kúnos, I., Türk halk edebiyatı [tur. „Turecka literatura ludowa”], İstanbul 19

Mardkowicz, Aleksander, Nieznanemu bratu, „Myśl Karaimska”, II, 1930–1931, z. 3–4, s. 46–49.

Mardkowicz, Aleksander, Synowie Zakonu (kilka słów o Karaimach), Łuck 1930.

Maurycy Allerhand, Das Eherecht der polnischen Karaim, „Zeitschrift für Ostrecht”, V, 1931, z. 1, s. 1–17

Mienicki, Ryszard, Uniwersał z roku 1688 dla Karaimów trockich, „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 20–21.

Morelowski, Marian, Tkaniny ludowe karaimskie a sprawa pochodzenia Karaimów krymskich i polskich, „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 37–87.

Morelowski, Marian, Zamek najeziorny w Trokach a źródła formy zachodnie i czarnomorskie, „Myśl Karaimska”, XXIII, 1945–1946, z. 1, , s. 75–118;

Neubauer, A., Aus der Petersburger Bibliothek. Beiträge und Dokumente zur Geschichte des Karäerthums und der karäischen Literatur, Leipzig 1866.

Radłow, W., Наречия тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи, часть VI, Sankt Petersburg 1886.

Saffet Atabinen, R. , Les apports turcs les peuplement et la civilisation de l’Europe orientale, İstanbul 1952, s. 159, 180.

Szachno, S., [rec.], Rocznik Tatarski, „Sprawy Narodowościowe”, VI, 1932, z. 4–5, s. 570–573.

Szapszał, Seraja, [rec.] H. Namık, Türk dünyası „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 106–107.

Szapszał, Seraja, [rec.] O. Akčokrakły, Новое из истории Чуфут-Кале, „Myśl Karaimska”, II, 1929, z. 1, s. 37–42.

Szapszał, Seraja, Karaimi na ziemiach południowo-ruskich w wiekach IX-XVII, „Myśl Karaimska”, II, 1929, z. 2, s. 25–32.

Szapszał, Seraja, Karaimi w służbie u chanów krymskich, „Myśl Karaimska”, II, 1929, z. 1, s. 5–22

Szapszał, Seraja, Mickiewicz w gościnie u Karaimów, „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 1–10.

Szapszał, Seraja, Opis podróży do Ziemi Świętej (z roku 1785), „Myśl Karaimska”, II, 1930–1931, z. 3–4, s. 26–42.

Szapszał, Seraja, Próby literatury Turków z Azerbajdżanu perskiego. Proben der Volksliteratur der Türken aus dem persischen Azerbaidschan, Kraków 1935. Prace Komisji Orientalistycznej PAU, nr 18.

Szapszał, Seraja, Przeszłość i teraźniejszość Karaimów, „Myśl Karaimska”, XI, 1935–1936, z. 11, s. 85–86.

Szapszał, Seraja, Przeszłość i teraźniejszość Karaimów, „Wiedza i Życie”, IX, 1934, nr 3, s. 213–224.

Szapszał, Seraja, Wyobrażenia świętych muzułmańskich a wpływy ikonograficzne katolickie w Persji i stosunki persko-polskie za Zygmunta III, Rozprawy i Materiały Wydziału I TPN w Wilnie, II, 1934, z. 2, s. 141.

Szyszman, Abraham, Osadnictwo karaimskie i tatarskie na ziemiach W. Księstwa Litewskiego, „Myśl Karaimska”, X, 1932–1034, z. 10, s. 29-36.

Szyszman, Abraham, Pieśń epicka o poruczniku Tapsaszarze, „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 60–72.

Ścibor-Rylska, Z.B., Przez Syrję i Irak do Persji, „Czas”, nr 160–176 (16 VII – 4 VIII 1933).

Talko-Hryncewicz, J., Z przeżytych dni (1850–1908), Warszawa 1930, s. 207–208

Wierzyński, J., Dokument z 1706 r. z archiwum Karaimskiego w Trokach, „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 11–18.

Zajączkowski, , Ananiasz, Firkowicz Abraham, [w:] Polski słownik biograficzny, t. VI, Kraków 1948, s. 472–473.

Zajączkowski, Ananiasz, „Pola Karaimowskie” pod Łuckiem, „Myśl Karaimska”, X, 1933–1934, z. 10, s. 88–95.

Zajączkowski, Ananiasz, Études sur la langue vieille-osmanlie. II: Chapitres choisis de la traduction turque-anatolienne du Qorân, Kraków 1937. Prace Komisji Orientalistycznej PAU, nr 27

Zajączkowski, Ananiasz, O potrzebie studiów turkologicznych dla historyka kultury i języka polskiego. Przyczynek do etymologicznego opracowania zapożyczeń tureckich w języku polskim, „Język Polski”, XIX, 1934, z. 2, s. 33–38.

Zajączkowski, Ananiasz, Przekłady Trenów Jeremiasza w narzeczu trocko-karaimskim, „Rocznik Orientalistyczny”, VIII, 1932 [1931–1932], s. 181–192; X, 1934, s. 158–177.

Zajączkowski, Ananiasz, Studia nad językiem staroosmańskim, I: Wybrane ustępy ze staroosmańskiego przekładu Kalili i Dimny, Sprawozdania PAU, 38, 1932, z. 6, s. 30–32.

Zajączkowski, Ananiasz, Studia nad językiem staroosmańskim. I: Wybrane ustępy z anatolijsko-tureckiego przekładu Kalili i Dimny. = Etudes sur la langue vieille-osmanlie. I: Morceaux choisis de la traduction turque-anatolienne de Calila et Dimna. Avec résumé français et glossaire turc-polonais-français, Kraków 1934. Prace Komisji Orientalistycznej PAU, nr 17.

Zajączkowski, Ananiasz, Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodniokaraimskim (Przyczynek do morfologii języków tureckich). Les suffixes nominaux et verbaux dans la langue des Karaïmes occidentaux (Contribution à la morphologie des langues turques). Avec résumé français, Kraków 1932. Prace Komisji Orientalistycznej PAU, nr 15.

Zajączkowski, Ananiasz, Turecka wersja bajki ezopowej o żonie i śmierci (Z zagadnień wpływu Wschodu na literaturę polską), „Pamiętnik Literacki”, XXIX, 1932, s. 465–475.

Zajączkowski, Ananiasz, Wróżby z drgania części ciała (sekirme jorałary), „Myśl Karaimska”, II, 1929, z. 1, s. 23–31.

Zajączkowski, Ananiasz, Ze studiów nad zagadnieniem chazarskim. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 46, 1945, nr 8, s. 209–213.

Zarachowicz, Zarach, Dziesięciolecie kapłaństwa Ułłu Hazzana Szemai Firkowicza, „Myśl Karaimska”, II, 1930–1931, z. 3–4, s. 77–81.

Zihni, A., Ismail bey Gasprinski, „Wschód-Orient”, IV, 1933, nr 3/4.

Z-ski, A. [Zajączkowski], [rec.], „Myśl Karaimska”, II, 1930–1931, z. 3–4, s. 68–70.

Книга Калилах и Димнах. Сборник басен, известных под именем басен Бидпая, перевели М.О. Аттай, М.В. Рябинин, Moskwa 1889.

Новое из истории Чуфут-Кале, „Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии”, II, 1928, s. 158–172.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


Zajączkowski, A. (2013). Listy do Seraji Szapszała. Almanach Karaimski, 2, 65-163. https://doi.org/10.33229/ak.2013.02.04

Ananiasz Zajączkowski  az@karaimi.org
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.