Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w roku 2017

  • Elżbieta Jabłońska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry

Abstrakt

In 2017, the author carried out conservation work on one valuable Karaim manuscript containing the works of Mordechai Kazas written both in Hebrew and Karaim, namely: Mesilat HalimudTuv taʾamCuf devašPetah Hateva, and Adam ohlany. In this report, a short description
of this item and the undertaking itself is presented.

Biogram autora

Elżbieta Jabłońska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry

Profesor sztuk plastycznych. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, w specjalności konserwacja i restauracja zabytków z papieru i skóry. W 1984 r. rozpoczęła pracę w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, w którym pracuje do chwili obecnej, pełniąc od 2007 r. funkcję kierownika Zakładu. Jest wybitnym specjalistą w zakresie konserwacji rękopiśmiennych zbiorów archiwalnych na podłożu papierowym i pergaminowym. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce uzyskała w 1994 r., a stopień doktora habilitowanego w 2006 r. W 2013 r. postanowieniem Prezydenta RP B. Komorowskiego otrzymała tytuł profesora sztuk plastycznych. Pod jej kierunkiem powstało do chwili obecnej ok. 30 prac dyplomowych, była także promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich. Autorka wielu publikacji z dziedziny konserwacji restauracji zabytków .

Podczas 30 lat pracy wykonała, samodzielnie lub w zespole, ponad 60 realizacji konserwatorskich, obejmujących różnorodne obiekty, m.in. zbiory luźnych pieczęci, starodruki, dokumenty i książki XIX-wieczne i współczesne, obiekty malarstwa, takie jak pastele, rysunki, miniatury oraz mapy. Wśród nich znajdowały jedyne w zbiorach polskich rękopisy Napoleona z lat 1793–1795, miniatury St. Samostrzelnika sprzed 1532 r., zbiory listów i dokumentów z pieczęciami i autografami polskich królów: Zygmunta Starego, Stanisława Augusta, Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego, Złoty Kodeks Gnieźnieński – iluminowany XI wieczny rękopis na pergaminie. Dużą część jej dorobku konserwatorskiego stanowią kopie rękopisów i druków na pergaminie i papierze.

Opublikowane
2017-12-20
Dział
Sprawozdania i komunikaty