Z kart dziejów Karaimów północnolitewskichAbstrakt

Po wielowiekowym osadnictwie Karaimów na ziemiach północnej Litwy pozostały dziś ulica Karaimska w Birżach, kamień pamiątkowy w miejscu, gdzie znajdowała się poniewieska kienesa oraz cmentarz w Nowym Mieście. 


Słowa kluczowe

Poniewież; gminy karaimskie; życie społeczne

Joana Viga Čiplytė, Panevėžio karaimų gyvenimo puslapiai. Vilnius 2001.
Działalność T-wa M. H. i L. K., „Myśl Karaimska” 1935–1936, zesz. 11, s. 111–112 (wrażenia Sz. Firkowicza z pobytu w Poniewieżu przedstawione na posiedzeniu Towarzystwa 31 III 1935 r.).
Vitalija Jalianiauskienė, Karaimų Panevėžyje – tik saujelė, www.panbalsas.lt/naujienos/laiko_tiltas/karaimu_panevezyje_tik_saujele (dostęp 29.08.2016).
Deimantas Karvelis, Žydai, karaimai ir totoriai Radvilų Biržų kunigaikštystėje XVI a. pab. – XVII a. pirmojoje pusėje, „Žiemgala”, 2/2002, s. 10–15, 57–59.
Halina Kobeckaitė, Lietuvos karaimai, Vilnius 1997.
Regina Laukaitytė, Lietuvos religinės mažumos 1918–1940 m. valstybės globoje, „Bažnyčios istorijos studijos“, t. 3, Vilnius 2010, s. 243–270.
Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas, Panevėžio karaimai – miesto garsintojai, http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/panevezio_karaimai__miesto_garsintojai/,opublikowano: 19.07.2014 (dostęp 29.08.2016).
Stasė Mikeliūnienė, Panevėžio miestu Sodų gatvės istorija, 1993–1994, Maszynopis ze zbiorów Biblioteki Okręgowej w Poniewieżu, www.pavb.lt/sena/img/parodos/virtual/mikeliuniene (dostęp 29.08.2016)
„Onarmach. Vachtlych karaj tildia”, red. M. Tinfavičius, z. 1, 1934, z. 2 ,1938, z. 3, 1930.
Donatas Pilkauskas, Karaimai Panevėžyje (1918–1940), „Aina Naujienos”, 08.08 2014, aina.lt/karaimai-panevezyje-1918-1940/ (dostęp 29.08 2016).
Vytautas Raudeliūnas, Romualdas Firkovičius (red.), Biržų dvaro teismo knygos 1620–1745 metai, Vilnius 1982.
Simon Szyszman, Karaizmas. Doktrinos ir istorija, Vilnius 2000 (wyd. polskie: Karaimizm. Historia i doktryna, [Wrocław] Bitik 2005).
Žilvytis Šaknys, Daiva Lapinskaitė, Lietuvos karaimai: Etninis ir konfesinis tapatumas XX a. antrojoje pusėje ir XXI a. pradžioje, „Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos“, 2008, nr 8 (17), s. 73–96.
Dovilė Troskovaitė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdiniai Lietuvos ir Lenkijos karaimų tautiniame naratyve. [w]: Naujausios tyrimų kryptys ir perspektyvos (= Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai 4), Vilnius 2012, s. 48–67.
Dovilė Troskovaitė, Periferinės karaimų bendruomenės. Centro ir periferijos įtakos pasidalijimas XVII-XVIII amžiais, [w]: T. Bairašauskaitė, H. Kobeckaitė, G. Miškinienė (red.),
Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai. Orient in the social tradition of the Grand Duchy of Lithuania: Tatars and Karaims. Orient w tradycji społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego: Tatarzy i Karaimi, Vilnius 2008, s. 37–44.
Wirtualna wystawa w Okręgowej Bibliotece Publicznej w Poniewieżu „Tautinės salos Lietuvos kultūros lauke: karaimai”, 03.06.2013. www.pavb.lt/lt/parodos-ir-renginiai/virtualios-parodos/214-tautines-salos-lietuvos-kulturos-lauke-karaimai/1784-tautines-salos-lietuvos-kulturos-lauke-karaimai (dostęp 29.08.2016).
lt.wikipedia.org/wiki/Naujamiesčio_karaimų_kapinės (dostęp 29.08.2016)
Mariola Abkowicz, Na ścieżkach przeszłości, „Awazymyz” 2004, 2 (9), 11–13.
Marek Firkowicz, Wycieczka do Birż, „Awazymyz” 2013, 3 (40), s. 10.
Irena Jaroszyńska, Karaimska symbolika w herbie Nowego Miasta, „Awazymyz” 2008, 2 (19), s. 19.
Irena Jaroszyńska, Z Poniewieża, „Awazymyz” 2001, 1 (5), s. 12.
Irena Jaroszyńska, Szełumiel Łopatto – w stulecie urodzin, „Awazymyz” 2 (9), 2004, s. 9–10.
Pobierz

Opublikowane : 2016-12-30


PileckaI. (2016). Z kart dziejów Karaimów północnolitewskich. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 4-9. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/101

Irena Pilecka  ip@karaimi.org##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##