Meczet w Warszawie a Karaimi

Artur Konopacki

konopackia@wp.pl
Katedra Studiów Wschodnich Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8067-5232

Abstrakt

Tatarzy obok Karaimów byli niewątpliwie najmniejszymi etnosem, który zasilił Wielkie Księstwo Litewskie w końcu XIV wieku. Obie grupy choć różniące się od siebie pozostawały w dość bliskiej relacji na przestrzeni wieków, a to z racji zamieszkiwania obok siebie, wchodzenia w relacje natury gospodarczej, czy w końcu pozostając „innymi” wobec większości. W niniejszym artykule chciałbym zaakcentować jeden z elementów wzajemnej współpracy i wzajemnego poparcia  mianowicie kwestię budowy meczetu w Warszawie. Dzięki bogatej korespondencji Seraja Szapszała możemy prześledzić wzajemną współprace tatarsko-karaimską w kwestii budowy meczetu w Warszawie w okresie międzywojennym.


Słowa kluczowe:

meczet, muzułmanie, Tatarzy, Karaimi, korespondencja

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne: Google Scholar

Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk: Google Scholar

F 143-1601, Google Scholar

F 143-1601, Google Scholar

F. 143-975 Google Scholar

F143-1045 Google Scholar

Źródła drukowane: Google Scholar

Statut Komitetu Budowy Meczetu w Warszawie, s. 4. Statut Komitetu Budowy Meczetu w Warszawie z 1928 r (Druk B. Grabowskiego, Moniuszki 6) BLAN, F 143-975, k.49-55. Google Scholar

Ilustrowany przewodnik po Warszawie na rok 1892, Warszawa 1892, Google Scholar

Literatura: Google Scholar

Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000. Google Scholar

Chojnowska A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Wrocław-Warszawa 1979. Google Scholar

Gąsiorowski S., Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku, Kraków 2008. Google Scholar

Grygajtis K., Osadnictwo Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie Litewskim XIV-XVIII wieku, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. VIII 2003. Google Scholar

Grygajtis K., Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX wieku, Częstochowa 2001. Google Scholar

Karaimi wileńscy w okresie międzywojennym. Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich, edycja źródeł U. Wróblewska, Białystok 2015. Google Scholar

Kołodziejczyk A., Cmentarze muzułmańskie w Polsce, Warszawa 1998. Google Scholar

Kołodziejczyk A., Muzułmanie w Warszawie w XVIII-XX w., [w:] Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce w XVII-XX wieku, Siedlce 1997. Google Scholar

Kulik M., Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856, Warszawa 2019. Google Scholar

Mikulicz S., Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1971. Google Scholar

Miśkiewicz A., Tatarzy polscy 1918-1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne, Warszawa 1990. Google Scholar

Szymański A., Starania na rzecz budowy meczetu w przedwojennej Warszawie. Realizacja indywidualnej czy wspólnotowej wolności wyznania?, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, t. XIII/4 2015. Google Scholar

Tatarzy w Niepodległej. Tatarskie drogi do Niepodległości, pod red. A. Konopacki, Białystok 2018. Google Scholar

Wróblewska U., Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-30

Cited By / Share

Konopacki, A. (2023). Meczet w Warszawie a Karaimi. Almanach Karaimski, 12, 159–179. https://doi.org/10.33229/ak.1034

Autorzy

Artur Konopacki 
konopackia@wp.pl
Katedra Studiów Wschodnich Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku Polska
https://orcid.org/0000-0001-8067-5232

Statystyki

Abstract views: 3
PDF downloads: 8


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Almanach Karaimski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.