(1)
SmętekD. Analiza porównawcza Krymskokaraimskich Piosenek Ludowych. Alm Karaim 2015, 4, 35-45.