Osoby zainteresowane opublikowaniem tekstu w czasopiśmie, proszone są o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w czasopiśmie oraz z Wytycznymi dla autorów. Należy zarejestrować się na stronie poprzez wybranie z górnego menu opcji Zarejestruj, a następnie wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rejestracji. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności. Po rejestracji należy zalogować się na stronie (Zaloguj), przejść do zakładki Moje konto, kliknąć w Zgłoś tekst do opublikowania, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami.

 

Etapy procesu wydawniczego
1. Praca jest przesyłana do redaktora pod adres Redakcji lub przez portal.
2. Redakcja wstępnie ocenia pracę i decyduje o jej przekazaniu do recenzji, odesłaniu do autora w celu modyfikacji lub o odrzuceniu.
3. Redakcja przesyła pracę (bez identyfikacji autorów) do dwóch recenzentów – ekspertów z danej dziedziny. Recenzenci odsyłają Redakcji opinię o pracy na specjalnym arkuszu w terminie 2 tygodni.
4. Po otrzymaniu recenzji Redakcja decyduje o akceptacji pracy do druku, przesłaniu do autorów w celu modyfikacji lub jej odrzuceniu. Decyzja uwzględnia wartość, znaczenie i nowatorskość pracy. Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy do druku podejmuje Redakcja.
5. Redakcja powiadamia autorów pracy o swojej decyzji, przedstawia wskazówki dotyczące poprawy pracy. Autorzy otrzymują anonimową wersję recenzji i jak najszybciej jak jest to możliwe, przekazują końcowy tekst artykułu do Redakcji.
6. Praca jest przesyłana do składu. Po składzie autorzy otrzymują tekst do korekty autorskiej w celu naniesienia drobnych poprawek.
7. Praca jest publikowana. Pełna wersja pracy ukazuje się również na stronie internetowej www.almanach.karaimi.org.

 

Zasady etyki publikacyjnej
Rada Redakcyjna Almanachu Karaimskiego podejmuje decyzję w sprawie publikacji nadesłanego tekstu, kierując się przede wszystkim względami naukowymi oraz zgodnością artykułu z profilem tematycznym czasopisma.

W swej pracy Rada Redakcyjna dąży do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk określanych jako guest authorship i ghostwriting. W przypadku podejrzenia o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych autor lub też autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są powiadamiani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. W przypadku braku odpowiedzi, o podejrzeniu naruszenia zasad etyki naukowej informowana jest instytucja, w której afiliowany jest autor.

Plagiat we wszystkich formach stanowi nieetyczną praktykę i nie jest akceptowany. Recenzent w formie pisemnej informuje Radę Redakcyjną o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragmenty tekstu budzące wątpliwości. W takim przypadku Rada Redakcyjna uruchamia procedurę sprawdzającą z udziałem recenzentów i autora tekstu nadesłanego do publikacji. W przypadku potwierdzenia nieprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań lub danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest pisemnie informowany o odrzuceniu tekstu. W przypadku braku odpowiedzi o sprawie zawiadamiana jest instytucja, w której afiliowany jest autor. W przypadku tzw. autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa, Rada Redakcyjna pisemnie informuje autora o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.